Overheid

Nederlandse wet- en regelgeving kan een grote impact hebben op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Huidig en nieuw beleid houdt (onbedoeld) ongelijkheid in stand. Bijvoorbeeld door bij de aanpak van geweld geen gendercomponent mee te nemen wat ten koste gaat van adequate bescherming van slachtoffers. Ook zijn sinds 2011 alle vormen van anticonceptie uit het basispakket gehaald, waardoor de overheid de financiële lasten van anticonceptie bij vrouwen neerlegt. We roepen de overheid op om de kwaliteitseis ‘Effecten op gendergelijkheid’ toe te passen en al haar bestaand en nieuw beleid te toetsen op hoe dit uitpakt voor zowel vrouwen als mannen. En hier verplicht over te rapporteren ​​in de Memorie van Toelichting of de beleidsplannen. Hiermee geeft Nederland direct invulling aan SDG 5. Vier wetenschappers van de Universiteit Utrecht Gender & Diversity Hub pleiten daarnaast voor de oprichting van een Nederlandse Emancipatie Autoriteit: NEMA. Deze autoriteit moet actief toezien op de toepassing en handhaving van gelijke kansen.

De overheid moet een voorbeeldrol pakken als opdracht- en werkgever en als investeerder. Bijvoorbeeld door voorwaarden te stellen bij het doen van aanbestedingen waarbij gendergelijkheid bij de opdrachtnemer prominent wordt meegenomen en door als voorwaarde van eigen media-uitingen te stellen dat ze vrij van stereotypen zijn. Als één van de grootste werkgevers kan de overheid een voorbeeldrol vervullen op inclusief werkgeverschap. Bij de overheid moet de loonkloof snel en volledig worden gedicht en de doorstroom van vrouwen naar de top gestimuleerd.

De overheid heeft een ambitieuze, lange termijn visie nodig op gendergelijkheid met meetbare doelstellingen en voldoende budget. Het huidige budget van 14 miljoen euro per jaar voor gender én LHBTI-gelijkheid is te krap.

Dit schrijven de politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma:

Bij 1

 • Er komt een Ministerie van Gelijkwaardigheid dat zich actief bezighoudt met de bestrijding van racisme en andere vormen van ongelijkwaardigheid.
 • We houden discriminerende bedrijven strafrechtelijk verantwoordelijk en versterken de instrumenten van de Inspectie SZW. Zij gaat strenger ingrijpen op overtredingen van het arbeidsrecht en op arbeidsmarktdiscriminatie. We zetten in op namen-en-shamen, hoge boetes en het stopzetten van subsidies en samenwerking met overheden.
 • Het Diversity Rating System, DRS, wordt operationeel gemaakt door het Sociaal en Cultureel Planbureau en we starten een proef in grote gemeenten. De overheid hanteert het Diversity Rating System ook voor bedrijven en organisaties waarmee het zaken doet.

CDA

Over dit onderwerp heeft het CDA geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

ChristenUnie

Over dit onderwerp heeft de ChristenUnie geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

DENK

 • Een doorlichting organiseren binnen de Rijksoverheid op verschillen in beloning, waarna onverklaarbare verschillen worden gelijkgetrokken.
 • Een verplichte cursus voor alle medewerkers van de overheid om bewustwording over discriminatie en racisme te creëeren.
 • Een verbod invoeren op discriminerende algoritmes. De tijd dat de overheid en bedrijven sluimerdiscriminatie toepassen met ondoorzichtige algoritmes moet voorbij zijn.
 • Een brede doorlichting van de overheid op institutionele vooringenomenheid. Alle discriminerende mechanismes binnen de overheid worden uitgebannen.
 • Diversiteitschecklists en een Diversiteitshelpdesk bij de overheid, om bedrijven te helpen in het inclusiever maken van hun bedrijfsvoering

D66

 • Wij geloven in de kracht van diversiteit. D66 is voor een tijdelijk quotum (van vijf jaar) van zowel 30 procent vrouwen als mannen in bestuurs- en toezichtfuncties binnen en buiten de overheid.
 • D66 wil een overheid die eruitziet als Nederland. Dat geldt voor de politie, het leger en andere overheidsorganisaties. De basis daarvoor zijn diverse teams, op alle niveaus. D66 maakt zich sterk voor het formuleren van concreet beleid en specifieke doelen die inzetten op de werving, instroom en doorstroom van vrouwen, mensen met een biculturele achtergrond en mensen met een arbeidsbeperking. Dat maakt de overheid herkenbaar voor verschillende groepen mensen en zorgt voor een inclusieve samenleving
 • We gaan in gesprek met de Raad van de Rechtspraak om het Charter Diversiteit te ondertekenen. De Rechtspraak vervult een voorbeeldfunctie in de maatschappij en moet voorop lopen in het bevorderen van de diversiteit op de werkvloer.
 • De overheid heeft de verantwoordelijkheid om racisme en discriminatie tegen te gaan. Zowel bij overheidsorganisaties als binnen het onderwijs en het bedrijfsleven sijpelen vooroordelen en stereotypen door in hoe mensen worden behandeld en de kansen die zij krijgen. D66 wil dat de overheid zelf het goede voorbeeld gaat geven.
 • De politie, maar ook andere organisaties binnen de overheid, maken diversiteitsbeleid tot prioriteit in alle lagen van de organisatie. Er moet gewerkt worden aan veilige teams, met tijd en aandacht voor sociale veiligheid en omgangsvormen.
 • De overheid werkt niet met bedrijven die discrimineren. Als uitzendbureaus of mogelijke opdrachtnemers zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie zal de overheid deze bedrijven geen opdrachten verlenen totdat zij waarborgen hebben ingebouwd. Hier moet toezicht op zijn.
 • We gaan de discriminerende werking tegen die algoritmes kunnen hebben bij werving en selectie.
 • Sollicitatiecommissies bij overheden, publieke en semipublieke instellingen hebben een gevarieerde samenstelling wat betreft gender, leeftijd en achtergrond.

Forum voor Democratie

Over dit onderwerp heeft Forum voor Democratie geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

GroenLinks

 • Bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie worden uitgesloten van overheidsaanbestedingen en krijgen forse boetes. Bedrijven en instanties die discriminerende verzoeken krijgen, moeten dat voortaan verplicht melden. Er komt een programma voor het versnellen van de in- en doorstroom van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking in het bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties.
 • Bij wetswijzigingen en nieuwe wetten komt een verplichte toets op het effect voor de positie van vrouwen, LHBTIQ+-mensen, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en toekomstige generaties. Dit is uitgewerkt in de inclusie effectrapportage die een onderdeel wordt van iedere wet. In artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap niet is toegestaan.
 • De politie staat voor de veiligheid van iedereen en moet een afspiegeling zijn van de samenleving. De politie intensiveert de werving van vrouwen, LHBTIQ+- mensen en mensen van kleur. De diversiteitsnetwerken binnen de politie, zoals Roze in Blauw, worden binnen de organisatie beter geborgd zodat deze niet alleen afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Bij de politieopleidingen komt meer bewustwording over vooroordelen, discriminatie en racisme en er komen speciale discriminatierechercheurs.
 • We dichten de loonkloof: doe je hetzelfde werk, dan krijg je hetzelfde loon. Dit doen we in de eerste plaats bij (semi)-publieke instellingen. Ook bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten met een systeem van certificering aantonen dat ze gelijk loon bieden voor gelijk werk.

PVDA

 • Kwaliteitseis gendergelijkheid. We roepen de overheid op om de kwaliteitseis ‘Effecten op gendergelijkheid’ toe te passen en al haar bestaand en nieuw beleid te toetsen op hoe dit uitpakt voor zowel vrouwen als mannen.
 • Instituties als de politie, het UWV, onderwijs- en zorginstellingen vormen een afspiegeling van de diversiteit van onze samenleving. Onze gemeenschappelijke instituties zijn transparant over diversiteit.

Partij voor de Dieren

 • Het ambtenarenapparaat wordt een evenwichtige afspiegeling van de samenstelling van de bevolking.

PVV

Over dit onderwerp heeft de PVV geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

SGP

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

SP

 • De arbeidsinspectie krijgt meer mogelijkheden en middelen om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. We benoemen en veroordelen bedrijven die discrimineren. Ook zullen zij niet meer in aanmerking komen voor overheidsopdrachten. We accepteren niet dat vrouwen hetzelfde werk doen en minder verdienen dan mannen. Discriminatie van vrouwen en LHBTI+’ers pakken we aan.

VOLT

 • De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Vrouw/man-gelijkheid, inclusief gelijke beloning, moet nu eindelijk werkelijkheid worden in plaats van een beleidsdoelstelling, zo nodig door functies alleen voor vrouwen open te stellen. Door politieke partijen een ritssysteem (man/vrouw, om en om) te laten hanteren ontstaat er gelijke vertegenwoordiging.
 • De benoeming van een minister zonder portefeuille speciaal voor emancipatie en kansengelijkheid is een belangrijk signaal dat we in Nederland discriminatie, gendergelijkheid en inclusiviteit hoog op de agenda zetten. De centrale taken en verantwoordelijkheden van deze minister zullen o.a. zijn:
  – Doelgroepenbeleid: het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid-op-maat, gericht tegen discriminatie en het wegnemen van barrières die emancipatie en kansengelijkheid van specifieke groepen en genders in de weg staan.
  – Departementaal beleid: het faciliteren, coördineren en evalueren van beleid van de centrale en decentrale overheid gericht op gendergelijkheid en inclusiviteit in alle beleidsthema’s.

VVD

 • Een toezichthouder voor algoritmen om willekeur en discriminatie te voorkomen. De nieuwe organisatie ziet toe op transparantie van algoritmen in zowel de publieke als private sector, en grijpt in het uiterste geval in wanneer bestaande rechten worden geschonden, bijvoorbeeld in geval van ongelijke behandeling.

50PLUS

Over dit onderwerp heeft 50PLUS geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

 

Terug naar de homepage

LEES DE ANDERE PUNTEN

Arbeidsmarkt

Werk-zorgverdeling

Gezondheidszorg

Onderwijs & beeldvorming

Besluitvormende posities

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten