Besluitvormende posities

Vrouwen zijn in Nederland ondervertegenwoordigd in topfuncties in onder meer politiek, wetenschap en bedrijfsleven. Slechts 1 op de 10 van de topbestuurders (RvB) van beursgenoteerde bedrijven is vrouw. Binnen de universiteiten is minder dan een kwart van de hoogleraren vrouw. Het Nederlandse parlement bestaat maar voor twee vijfde uit vrouwen. Niet alleen de instroom van vrouwen in de politiek (van lokaal niveau tot landelijk) is lager dan die van mannen, ook zijn de politieke carrières van vrouwen gemiddeld korter én stromen ze minder snel door naar bestuurlijke functies zoals wethouder, burgemeester en gedeputeerde. Er moet in de politiek dus op alle lagen gekeken worden naar verbetering. Zo zou de formateur van het volgende kabinet een quotum mee moeten krijgen voor een genderbalans van tenminste 40-60%.

Tot dusver hebben wettelijke streefcijfers in het bedrijfsleven weinig tot geen effect gehad. Het merendeel van de  bedrijven is er niet in geslaagd een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen aan de top te realiseren. Het in 2021 goedgekeurde ingroeiquotum is dan ook een historische doorbraak. Beursgenoteerde bedrijven moeten vanaf januari 2022 ervoor gaan zorgen dat hun besturen voor minimaal een derde uit vrouwen en een derde uit mannen bestaan. Om ervoor te zorgen dat ook in politiek, overheid, wetenschap en andere lagen van het bedrijfsleven meer vrouwen besluitvormende posities bekleden zijn ook hier dwingende en stimulerende maatregelen nodig vanuit de overheid. 

De transparantieverplichting over diversiteitsbeleid is een goede eerste stap. Een quotum alleen is echter niet voldoende. In lijn met het advies van de SER ’Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ is een integrale aanpak nodig met meerdere maatregelen om een inclusieve bedrijfscultuur te realiseren. Dit is een voorwaarde voor de instroom, behoud en doorstroom van diverser talent naar de subtop en top. Een inclusieve werkgever zet actief in op thema’s als sociale veiligheid en (onbewuste) discriminatie, waardering, toegankelijkheid en duurzame inzetbaarheid. Voor werkgevers is het van groot belang dat de overheid actief de voorwaarden voor inclusief werkgeverschap stimuleert. Dit kan onder meer door een ondersteunende infrastructuur aan bedrijven te bieden in samenwerking met relevante partners en door bedrijven te stimuleren om een geïntegreerd plan op te stellen waarin alle thema’s van inclusief werkgeverschap samenkomen.

Dit schrijven de politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma:

Bij 1

 • Er komt een representatief en inclusief wervingsbeleid voor besluitnemende functies binnen media- en cultuurfondsen, zodat besluitmakers binnen deze fondsen een betere afspiegeling van de samenleving vormen.

CDA

 • De overheid schept voorwaarden en stelt beleid bij wanneer blijkt dat de gelijkwaardigheid op het terrein van economische en politieke besluitvorming onvoldoende gerealiseerd wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het instellen van een quotum.
 • Het aantal vrouwelijke ondernemers blijft nog steeds achter bij het aantal mannelijke ondernemers. Wij willen het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren door betere begeleiding en toegang tot kennis en innovaties, krediet en subsidies en het zichtbaar maken van good practices en rolmodellen. Hierbij willen wij onder aandacht besteden aan de vrouwen in de agrarische sector en het MKB.

ChristenUnie

Over dit onderwerp heeft de ChristenUnie geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

DENK

 • Diversiteitsquota invoeren bij de overheid en het bedrijfsleven. Er zal een percentage van 10% opgelegd worden als diversiteitsquotum. Tevens stellen we quota vast voor vrouwen en mensen met een beperking
 • Er zal een percentage van 10% opgelegd worden als diversiteitsquotum. Tevens stellen we quota vast voor vrouwen en mensen met een beperking

D66

 • Nog altijd hebben je geslacht, gender, leeftijd en je achtergrond invloed op je kansen op de werkvloer. Dat kan gaan om vertegenwoordiging van vrouwen in topposities, maar ook om gelijke kansen voor mensen met een biculturele achtergrond bij het zoeken naar een baan. We nemen daarom maatregelen die deze verschillen opheffen. De overheid moet daarbij het goede voorbeeld geven.
 • Wij geloven in de kracht van diversiteit. D66 is voor een tijdelijk quotum (van vijf jaar) van zowel 30 procent vrouwen als mannen in bestuurs- en toezichtfuncties binnen en buiten de overheid.
 • Zwangerschapsdiscriminatie is verboden. Toch komt discriminatie van vrouwen die in verwachting zijn of terugkeren op de werkvloer na hun verlof, nog steeds veel voor. Daar moet strenger op worden gehandhaafd. Ook krijgen zwangeren informatie over hun rechten met betrekking tot werk.

Forum voor Democratie

Over dit onderwerp heeft Forum voor Democratie geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

GroenLinks

 • We voeren een quotum in van maximaal zestig procent mensen van hetzelfde gender voor raden van bestuur en toezicht van beursgenoteerde bedrijven en voor de managementlagen van (semi)publieke instellingen. Daarnaast voeren we diversiteitsquota in voor overheidsinstellingen.
 • Er komt een programma voor het versnellen van de in- en doorstroom van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, LHBTIQ+-mensen en mensen met een beperking in het bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties.

PvdA

 • Minimaal 30 procent vrouwen in top bedrijfsleven. Nog steeds worden te veel hoge posities vervuld door witte mannen. Dat moet anders. Zachte maatregelen hebben niet gewerkt, het is tijd voor harde afspraken. Het SER-Advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ moet integraal worden overgenomen, met bij de grootste bedrijven een quotum van 30 procent voor vrouwen aan de top. Er komt een wet om dat doel af te dwingen. Een quotum van 30 procent is het minimum om stappen te zetten op de korte termijn, de uiteindelijke ambitie is een gelijke afspiegeling. In de politiek geeft de PvdA het goede voorbeeld met een diverse kandidatenlijst.
 • Strengere aanpak zwangerschapsdiscriminatie.

Partij voor de Dieren

Over dit onderwerp heeft Partij voor de Dieren geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

PVV

Over dit onderwerp heeft de PVV geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

SGP

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten in het partijprogramma staan.

SP

Over dit onderwerp heeft de SP geen punten in het partijprogramma staan.

VOLT

 • De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Vrouw/man-gelijkheid, inclusief gelijke beloning, moet nu eindelijk werkelijkheid worden in plaats van een beleidsdoelstelling, zo nodig door functies alleen voor vrouwen open te stellen.

VVD

Over dit onderwerp heeft de VVD geen punten in het partijprogramma staan.

50PLUS

Over dit onderwerp heeft 50PLUS geen punten in het partijprogramma staan.

Terug naar de homepage

LEES DE ANDERE PUNTEN

Arbeidsmarkt

Werk-zorgverdeling

Gezondheidszorg

Onderwijs & beeldvorming

Overheid

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten