Onderwijs & beeldvorming

Van jongs af aan worden meisjes en jongens overspoeld met stereotiepe beelden via televisie, (school)boeken, films, tijdschriften en reclame. Stereotypen bevestigen bestaande vooroordelen over hoe meisjes en jongens zich horen te gedragen en waar ze goed in zouden moeten zijn. Het probleem is niet dat stereotypen niet waar zijn, maar dat ze één verhaal tot het enige verhaal maken. Dit gaat ten koste van het potentieel en de kansen van de meisjes en jongens van nu, bijvoorbeeld als het gaat om studie- en loopbaankeuzes. Omdat meisjes minder vaak kiezen voor een technische opleiding en jongens minder vaak voor een zorgopleiding, zijn er weinig vrouwen werkzaam in technische beroepen, terwijl mannen zijn ondervertegenwoordigd in de zorg.

Onderzoek naar alle Nederlands en wiskunde boeken voor de brugklas laat zien dat veel personages in schoolboeken stereotiepe weergaven zijn. Vrouwen worden bijvoorbeeld vaker dan mannen afgebeeld in een ouderrol of als iemand die het huishouden doet en van alle personages met een beroep is slechts 28% vrouw. Daarbij is er in alle gevallen waarin seksualiteit kan worden afgeleid sprake van heteroseksualiteit en zijn mensen met een niet-Westerse achtergrond ondergerepresenteerd. Wij roepen de overheid op een actieve rol te spelen in het tegengaan van stereotypering in het onderwijs. Bijvoorbeeld door hierop toe te zien bij curriculumherzieningen, door schoolboeken stereotype-vrij te maken, door docenten op te leiden om zich meer bewust te zijn van de invloed van gender bias en door onderwijsbeleid te toetsen met de kwaliteitseis gendergelijkheid (zie punt 6).

In de media komen vrouwen beduidend minder vaak in beeld dan mannen, van alle experts is 32 procent vrouw. We roepen de overheid op om structureel te monitoren hoe vaak en op welke manier vrouwen en mannen in beeld komen in zowel traditionele als nieuwe media. Daarbij moet ook gekeken worden naar de representatie van mensen van kleur. De tweede meting naar de verhouding van mannen en vrouwen op televisie door het Commissariaat van de Media is hierin een goede eerste stap naar een continue monitoring. Daarnaast kan de overheid reclamemakers en de Publieke Omroep stimuleren zelf een actieve rol te spelen in het tegengaan van (gender)stereotype beelden bijvoorbeeld door zich te laten inspireren door voorlopers in het medialandschap.

Dit schrijven de politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma:

BIJ1

 • Er komt ruimschoots en kwalitatief hoogstaande aandacht in het curriculum voor seksualiteit, consent en diversiteit op het gebied van gender en seksuele geaardheid.
 • Er komen trainingen om leraren bewust te maken van hun (onbewuste) vooroordelen, houding en verwachtingspatronen en er worden protocollen ontwikkeld om racisme, seksisme en discriminatie op grond van seksuele geaardheid te bestrijden.
 • Er komt een toezichthouder op diversiteit binnen de omroepen, die zowel kijkt naar representatie binnen de organisaties als diversiteit en inclusie in media-uitingen.

CDA

Over dit onderwerp heeft het CDA geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

ChristenUnie

 • Kerels voor de klas. We willen meer meesters en leerkrachten uit minderheidsgroepen in het basisonderwijs. De pabo wordt beter ingericht voor vrouwen én mannen, door een grotere diversiteit en vrijheid in lesmethodes en onderwijspedagogiek.

DENK

 • Omgaan met diversiteit en antidiscriminatie prominent naar voren laten komen in lerarenopleidingen.
 • Stereotypes en discriminatie in lesmaterialen hard aanpakken.
 • Meer diversiteit voor de klas, door diversiteit aan lerarenopleidingen te stimuleren.

D66

 • De overheid heeft de verantwoordelijkheid om racisme en discriminatie tegen te gaan. Zowel bij overheidsorganisaties als binnen het onderwijs en het bedrijfsleven sijpelen vooroordelen en stereotypen door in hoe mensen worden behandeld en de kansen die zij krijgen. D66 wil dat de overheid zelf het goede voorbeeld gaat geven.

Forum voor Democratie

Over dit onderwerp heeft het Forum voor Democratie geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

GroenLinks

 • Scholen zijn de hoeders van de toekomstige samenleving. Zij moeten veilig zijn voor iedere leerling, ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geloof, huidskleur of beperking. Een goede omgang met diversiteit wordt verankerd in de (bij-)scholing van leraren en de burgerschapsopdracht voor scholen, met speciale aandacht voor het voorkomen van onderadvisering op basis van vooroordelen.

PVDA

 • Stereotypering tegengaan. Stereotypes kunnen leiden tot vooroordelen, tot discriminatie en uitsluiting. Daarom willen wij stereotypering in al zijn vormen tegengaan, bijvoorbeeld in schoolboeken of overheidsinformatie.

Partij voor de Dieren

 • In de lerarenopleiding wordt standaard aandacht besteed aan discriminatie bestrijden en kansengelijkheid.
 • Scholen geven voorlichting over sekse-, gender- en seksuele diversiteit (vanaf nu
  “LHBTIQA+”). Vaardigheden om LHBTIQA+-acceptatie te bevorderen worden onderdeel van docentenopleidingen. Initiatieven die het onderwijs LHBTIQA+-vriendelijker maken worden gesteund. Als scholen hierin tekortschieten treedt de onderwijsinspectie op.
 • Samenstellers van leermethoden zorgen bij ieder vak voor een representatieve weerspiegeling van de samenleving in hun lesmateriaal. Er worden hierover afspraken gemaakt met uitgeverijen. Diversiteit en inclusie zijn hierbij een aandachtspunt.

PVV

Over dit onderwerp heeft de PVV geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

SGP

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

SP

Over dit onderwerp heeft de SP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

VOLT

Over dit onderwerp heeft VOLT geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

VVD

 • Meer aandacht op scholen voor gelijkheid van geslacht, seksualiteit en achtergrond. Diversiteit wordt een verplicht onderdeel in de lerarenopleiding. Ook mag de vrijheid van onderwijs (artikel 23) niet meer strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel (artikel 1). De onderwijsinspectie ziet hierop toe.

50PLUS

Over dit onderwerp heeft 50PLUS geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

 

Terug naar de homepage

LEES DE ANDERE PUNTEN

Arbeidsmarkt

Werk-zorgverdeling

Gezondheidszorg

Besluitvormende posities

Overheid

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten