VOLT

Lees hier of en hoe de 8 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van VOLT:

1. De loonkloof tussen vrouwen en mannen moet worden gedicht

 • Vooral in hogere functies loop het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen snel op. Maar het geldt over de volle breedte: vrouwelijke werknemers verdienen in Nederland gemiddeld minder dan mannelijke: 18,- euro versus 22,- euro per uur. In het bedrijfsleven is deze loonkloof iets groter dan bij de overheid, maar geen van beide doet het goed.
 • Ook bedrijven met meer dan honderd medewerkers moeten toe naar een ‘gelijk loon bij gelijk werk’ voor al hun werknemers. Na een periode waarin ze eerst op vertrouwelijke basis hun beloningsoverzichten aanleveren, volgt de wettelijke verplichting tot gelijke beloning. Dit naar voorbeeld van wat nu al geldt voor (semi-)publieke organisaties.
 • Volt wil erop toezien dat zorg ook voor de zorgverleners weer werkbaar wordt. Om ook deze sector aantrekkelijk te houden voor nieuwe instroom, zijn veranderingen nodig. […] Ook moet de beloofde loonsverhoging van 6,5% in twee jaar worden gerealiseerd.

2. Vrouwen en mannen moeten allebei kunnen werken en zorgen

 • Volt wil een minimum van zestien weken zwangerschapsverlof voor moeders. Daarnaast willen we dat partners samen een ouderschapsverlof krijgen van dertig weken dat ze onderling kunnen verdelen. Die dertig weken kunnen aansluitend of met onderbrekingen worden opgenomen in overleg met de werkgever, waarbij die toestemming in principe gegeven wordt tenzij dit in strijd is met het werkgeversbelang. Het doel is dat ook mannen van dit recht gebruik maken, waardoor beide partners een goede emotionele band opbouwen met hun kind tijdens de eerste levensfase. Samen invulling hieraan geven kan bijvoorbeeld doordat beiden na de eerste paar weken parttime gaan werken.
 • Door gratis kinderopvang hebben meer mensen, vaak vrouwen, de mogelijkheid overdag te werken. Omdat meer mensen werken, stijgen de belastinginkomsten en kan een deel van de hogere kosten worden terugverdiend. Met het oog op een eerlijke arbeidsmarkt, maar ook op het verkleinen van de financiële ongelijkheid tussen mensen, is Volt voorstander van gratis kinderopvang. Daarnaast leidt de complexiteit van het stelsel tot veel terugvorderingen. Gratis kinderopvang betekent dus geen toeslagaanvraag en geen terugvordering.
 • Volt vindt daarom dat we op een andere manier naar werk moeten kijken. Onbetaald vrijwilligerswerk, zoals mantelzorg of werk voor maatschappelijke organisaties, is voor onze samenleving niet minder waardevol dan betaald werk.

3. Vrouwen moeten kunnen rekenen op gezondheidszorg op maat

Over dit onderwerp heeft VOLT geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

4. Onderwijs en beeldvorming moeten voor meisjes en jongens tot gelijke kansen leiden

Over dit onderwerp heeft VOLT geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

5. Evenveel vrouwen als mannen moeten besluitvormende posities kunnen bekleden

 • De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Vrouw/man-gelijkheid, inclusief gelijke beloning, moet nu eindelijk werkelijkheid worden in plaats van een beleidsdoelstelling, zo nodig door functies alleen voor vrouwen open te stellen.

6. De overheid neemt een leidende rol op het gebied van gendergelijkheid

 • De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Vrouw/man-gelijkheid, inclusief gelijke beloning, moet nu eindelijk werkelijkheid worden in plaats van een beleidsdoelstelling, zo nodig door functies alleen voor vrouwen open te stellen. Door politieke partijen een ritssysteem (man/vrouw, om en om) te laten hanteren ontstaat er gelijke vertegenwoordiging.
 • De benoeming van een minister zonder portefeuille speciaal voor emancipatie en kansengelijkheid is een belangrijk signaal dat we in Nederland discriminatie, gendergelijkheid en inclusiviteit hoog op de agenda zetten. De centrale taken en verantwoordelijkheden van deze minister zullen o.a. zijn:
  – Doelgroepenbeleid: het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid-op-maat, gericht tegen discriminatie en het wegnemen van barrières die emancipatie en kansengelijkheid van specifieke groepen en genders in de weg staan.
  – Departementaal beleid: het faciliteren, coördineren en evalueren van beleid van de centrale en decentrale overheid gericht op gendergelijkheid en inclusiviteit in alle beleidsthema’s.

7. Gendergerelateerd geweld moet voorkomen en bestreden worden

 • Volt wil zich actief inzetten voor een nationale aanpak om zowel de preventie als de nazorg te verbeteren in geval van seksuele intimidatie en mishandeling. Volt is dan ook blij dat Nederland de Istanbul-conventie (2014) van de Raad van Europa heeft geratificeerd. Maar op belangrijke onderdelen daarvan schort het in de uitvoering. Volt wil daarom een actievere aanpak van Nederland op dit gebied. Betere seksuele voorlichting met aandacht voor zelfbeschikking is daarbij een voorwaarde. Ook sectoren die hiermee te maken hebben, zoals de zorg, het nachtleven en de politie, kunnen zich verbeteren op het gebied van de preventie en nazorg. Het belangrijkste onderdeel van preventie ligt in educatie.

8. Vrouwen kunnen rekenen op seksuele en reproductieve rechten en gezondheid

 • In het onderwijs gaan we leerlingen en studenten beter informeren over het belang, de kracht en de voordelen van een diverse samenleving zonder discriminatie. Hierbij zal onder andere expliciet aandacht zijn voor institutioneel racisme en inclusieve seksuele voorlichting.
 • Volt wil daarom een actievere aanpak van Nederland op dit gebied. Betere seksuele voorlichting met aandacht voor zelfbeschikking is daarbij een voorwaarde.
 • De helft van de jaarlijks 30.000 ongewenste zwangerschappen in Nederland waarvoor vrouwen abortus provocatus aanvragen, is ontstaan door falende anticonceptie. De andere helft ontstaat voordat of zonder dat vrouwen anticonceptie gebruiken. De anticonceptiepil in Nederland is opgenomen in het basispakket, maar slechts tot de leeftijd van 21 jaar. Daarna moeten vrouwen de kosten zelf betalen. Volt bepleit gratis anticonceptie voor vrouwen van alle leeftijden, in elke door haar gewenste vorm.
 • Veilige en toegankelijke abortus is een recht van vrouwen. Nederland liep daarin jarenlang voorop, maar dat is niet meer zo. Daarom pleit Volt ervoor om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Pas daarna is snel toegankelijke en gedifferentieerde abortuszorg mogelijk, inclusief medicamenteuze abortus via de huisarts.

Reactie VOLT op Het Gendergelijkheid Stemadvies

Deze aanvullende teksten staan in ons onderliggende Europese beleidsdocument:

 • Door vrouwen te stimuleren om de techniek in te gaan en mannen te stimuleren om het onderwijs of de zorg in te gaan. Stereotypering is iets wat mensen soms nog belemmert om het beroep te kiezen dat zij het beste bij zichzelf vinden passen, bijvoorbeeld uit angst voor wat de omgeving daarvan zou vinden.
 • Partnerverlof en ouderschapsverlof 100% doorbetalen.
 • Volt wil gelijke kansen voor ieder kind. Een kwalitatief goede kinderopvang speelt hier een cruciale rol in om achterstanden op jonge leeftijd zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken. Volt wil een kwalitatief goede kinderopvang, op welke manier dan mogelijk gemaakt. Zo ontstaan er geen al te grote verschillen tussen kinderopvangcentra.
 • Hervorm onderwijsprogramma’s en -curricula, zodat er actief onderwezen wordt over tolerantie en interculturele dialoog, burgerlijke betrokkenheid, het bestrijden van vooroordelen en het bevorderen van democratische waarden. Lessen over gendergelijkheid, het bestrijden van (gendergerelateerde) stereotypen, discriminatie en inclusieve seksuele voorlichting krijgen hierbij de prioriteit
 • 50% Quotum bij vorming nieuwe kabinet bewindspersonen.
 • 50% Quotum voor besluitvormende posities bij de overheid.
 • 50%Quotum voor vrouwen in de top van de wetenschap.
 • 40% Quotum voor de top van het bedrijfsleven.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van VOLT.

Terug naar de homepage

Lees meer over de punten

Loonkloof

Werk-zorg combinatie

Gezondheidszorg

Onderwijs & beeldvorming

Besluitvormende posities

Overheid

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten