Volt

Op deze pagina lees je of en hoe de 7 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van Volt.

Terug naar het Stemadvies

1. Het kabinet realiseert een Nationale Strategie Vrouwengezondheid

 • We vergroten de aandacht voor en onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg om de kennisachterstand hierin te verkleinen. We maken daarnaast werk van een landelijke strategie vrouwengezondheid.
 • Er wordt een einde gemaakt aan nietnoodzakelijke geslachtcorrigerende operaties bij baby’s met een intersekse conditie, zoals in Portugal en Malta al gedaan is.
 • We maken transgenderzorg beter, toegankelijker en sneller beschikbaar. Met onder andere een een korter psychologisch traject en sneller toegang tot medicatie wanneer dit passend is voor de cliënt. De keuze voor wel of geen genderbevestigende therapie wordt volgens Volt gemaakt in de spreekkamer van specialisten, vrij van politieke standpunten. We zorgen onder andere voor meer opleidingsplaatsen voor medisch specialisten in transgenderzorg.

2. Het kabinet neemt verantwoordelijkheid voor een pakket maatregelen waarmee iedereen gelijke kansen heeft om werk en zorg te combineren

 • Volt is ervan overtuigd dat gelijke kansen in het onderwijs beginnen bij een gelijke start. Daarom willen we dat de kinderopvang toegankelijk wordt voor alle kinderen, waarbij het niet mag uitmaken of je ouders wel of niet werken of hoe hoog het inkomen is. De opvang van kinderen tot 12 jaar moet een publieke voorziening worden en bekostigd worden net als het primair onderwijs. Gezien de uitdagingen waar de kinderopvang op dit moment mee te maken heeft, door het personeelstekort en de problematiek rondom de kinderopvangtoeslag, ziet Volt dat dit niet op korte termijn te realiseren is. Daarom willen we dat er de komende kabinetsperiode wordt ingezet op een geleidelijke verandering, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. 
 • We willen dat onderwijs, voorscholen en kinderopvang samengaan in ontwikkelplekken voor kinderen vanaf twee jaar voor minimaal drie dagen in de week. Op deze plekken is er gedurende de dag voor alle kinderen (ongeacht of hun ouders werken) aandacht voor de ontwikkeling van sociale, emotionele en intellectuele vaardigheden, sport, spel, creativiteit, persoonlijke leerbehoeften en een gezonde leefstijl. 
 • Iedereen, inclusief een niet-werkende, krijgt recht op kinderopvang. Dit wordt grotendeels betaald uit de collectieve middelen.
 • We zorgen voor flexibeler ouderverlof, met een minimum van 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder. De overige 30 weken kunnen partners onderling vrij verdelen. 
 • Het doorbetaalde loon bij ouderschapsverlof mag niet onder het minimumloon zakken. Dit betekent dat ouders die het minimumloon verdienen tijdens ouderschapsverlof 100% in plaats van 70% van hun loon houden, zodat ouders met een laag inkomen ook ouderschapsverlof kunnen opnemen zonder in de financiële problemen te komen. 
 • We willen goed werkgeverschap voor mantelzorgers; dit betekent voldoende respijtzorg en ondersteuning om overbelasting te voorkomen en waarborgen voor voldoende financiële compensatie.

3. Het kabinet verplicht organisaties om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

 • Vrouwen hebben in Nederland nog lang niet overal gelijke rechten. Ze krijgen voor hetzelfde werk vaak minder betaald dan mannen, hebben minder goede toegang tot zorg en hulpverlening, en zijn vaker slachtoffer van geweld en misbruik. 
 • Alle middelgrote tot grote bedrijven en overheidsorganisaties worden verplicht om het genderevenwicht en de loonkloof tussen mannen en vrouwen in hun organisatie openbaar te maken en erover te rapporteren. Daarnaast moeten zij, als er geen sprake is van gendergelijkheid, een gendergelijkheidsplan hebben om voor die gelijkheid te gaan zorgen.

4. Het kabinet komt tot een aanpak om duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen

 • Om de zorgsector aantrekkelijk te houden om in te werken, zijn goed werkgeverschap, innovatie en een eerlijke beloning noodzakelijk. Momenteel komt 46% van de verzorgenden in de ouderenzorg elke maand geld tekort. 
 • De lonen in de zorg laten we aansluiten op de lonen in de rest van de publieke sector. De lonen in de zorg liggen 6 tot 9 procent lager dan vergelijkbare functies in de markt. Die loonkloof voelen medewerkers extra in een tijd dat alles duurder wordt. 
 • Het werken in loondienst van de instelling moet de norm worden en door wetgeving worden ondersteund, ook voor artsen. 
 • We belonen zorgaanbieders die het goed voor elkaar krijgen om verzuim, inzet van zzp’ers en verloop laag te houden. Dit zijn de koplopers die ruimte hebben voor innovatie. 
 • Die herwaardering begint bij een eerlijke behandeling: meer vaste arbeidscontracten, hogere salarissen en meer zeggenschap. 
 • Volt pleit voor een verhoging van de maatschappelijke positie van de leraar door het niveau van de lerarenopleiding te verhogen en het salaris tot een hierbij passend niveau op te schalen. 
 • We zorgen ervoor dat vaste arbeidscontracten de norm blijven en we zorgen ervoor dat zzp’erschap goed mogelijk blijft. 
 • Het is tijd voor een grote fiscale schoonmaak. We schaffen alle toeslagen, heffingskortingen, aftrekposten, vrijstellingen en werkgevers- en werknemerspremies af. Deze worden afgedekt door een aangepaste inkomstenbelasting en een nieuwe basistoelage als opmaat naar een universeel basisinkomen.
 • De grote hoeveelheid toeslagen, complexe fiscale regelingen en verschillende uitkeringen hebben het systeem een waar doolhof gemaakt waar niemand uit lijkt te komen. We willen af van die complexiteit en toe naar eenvoud. We moeten toe naar een rechtvaardig, toekomstbestendig en uitvoerbaar systeem dat voor iedereen werkt.

5. Het kabinet zet zich meer in voor de veiligheid van vrouwen

 • Er moet extra bescherming zijn voor vrouwen in kwetsbare posities. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen heeft aangegeven na haar 15e levensjaar slachtoffer te zijn geworden van lichamelijk of seksueel geweld. Volt wil dat geweld tegen vrouwen niet gezien wordt als privéprobleem, maar als een maatschappelijk probleem en dat de overdracht van huiselijk geweld na één generatie stopt. 
 • We investeren extra in het stoppen van intergenerationele overdracht van armoede en huiselijk geweld door onder andere meer te investeren in begeleiding en in vroegtijdige traumaverwerking om de gevolgen van een trauma (en herhaling), later in iemands leven, te minimaliseren.
 • Daarbij wil Volt dat Nederland het verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk bekrachtigt.
 • Er moet meer gedaan worden om femicide en geweld in de relationele sfeer te voorkomen. Daarvoor is het nodig dat we geweld in de relationele sfeer niet langer behandelen als privékwestie. We streven naar een nationale definitie van femicide, zodat we het probleem beter kunnen monitoren en bestrijden. Geweld tegen vrouwen is een maatschappelijk probleem. 

6. Het kabinet zorgt voor randvoorwaarden voor een goede seksuele gezondheid

 • We maken anticonceptie gratis, bijvoorbeeld door het op te nemen in de basisverzekering. Ook menstruatieproducten moeten gratis beschikbaar zijn en worden aangeboden op publieke plekken. 
 • We willen vrije toegang tot abortus. Daarbij wordt duidelijke en toegankelijke educatie hierover, voor alle leeftijden, als cruciaal gezien. Abortus gaat uit het Wetboek van Strafrecht. Op deze manier wordt arbortus definitief uit de criminaliteit gehaald, naar het voorbeeld van onder andere Mexico, Cuba, Uruguay, Guyana en Argentinië. Tegelijkertijd nemen we zo ook het risico op het intrekken van het recht op abortus weg. Naast het beschermen van het recht op zelfbeschikking voorkomen we onwenselijke situaties zoals deze nu zijn ontstaan in bijvoorbeeld de VS en andere landen waar abortus, vaak opnieuw, illegaal verklaard is. Daarnaast pleit Volt voor een bufferzone rondom abortusklinieken waarin geen demonstranten mogen staan. 
 • Bovendien zou op álle basis- en middelbare scholen les moeten worden gegeven over seksuele en genderdiversiteit. Op iedere school hoort inclusieve seksuele voorlichting aan bod te komen.

7. Er komt een kabinetsbrede daadkrachtige aanpak op hoe de overheid weeffouten in het systeem voorkomt

 • We willen een minister voor Discriminatiebestrijding, Inclusie en Gelijkwaardigheid, die verantwoordelijk wordt voor gelijkheid in wetten, in het publieke domein en op de werkvloer. Instrumenten zijn het instellen van en toezien op quota, pay gaps, meldpunten in organisaties, training op het werk, in het publieke domein (politie, ambtenaren en rechters) en op scholen. 
 • We gaan discriminatie door de overheid actief tegen, door ‘eenzijdig overheidshandelen’ onder de Algemene wet gelijke behandeling te scharen. Dit zorgt ervoor dat mensen bij vermoeden van discrimatie door de overheid makkelijker hulp kunnen krijgen van een rechter of ombudsman, en terecht kunnen bij het College voor de Rechten van de Mens. 
 • Er komt een gender-balanced kabinet (oftewel: gelijke representatie van mannen en vrouwen) met een betere afspiegeling van de diversiteit in de samenleving.
 • Topsport verbindt mensen onderling en stimuleert zowel jongeren als volwassenen om zelf te gaan sporten. In de topsport vragen we meer aandacht voor gelijkwaardigheid van (transgender)vrouwen en sporters met een beperking.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van Volt.

Terug naar het Stemadvies

Lees meer over de punten

Gezondheidszorg

Werk-zorgverdeling

Arbeidsmarkt

Financiële onafhankelijkheid

Veiligheid

Seksuele gezondheid

Rol overheid