SGP

Lees hier of en hoe de 8 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van de SGP:

1. De loonkloof tussen vrouwen en mannen moet worden gedicht

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

 

2. Vrouwen en mannen moeten allebei kunnen werken en zorgen

 • Ook ouders die geen betaald werk doen, dienen op gelijke voet financiële steun te krijgen als zij hun kind naar de peuterspeelzaal willen sturen, juist vanwege de pedagogische functie van de peuterspeelzaal.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers hebben een groot aandeel in de zorg voor chronisch zieken, mensen met een beperking en ouderen. Zij moeten hiervoor geen fiscale afstraffing krijgen, maar verdienen juist waardering en beloning
 • Er moeten lokale en regionale afspraken worden gemaakt over de ondersteuning van mantelzorgers. De SGP wil in ieder geval een gemeentelijke stimuleringsregeling voor structurele ondersteuning van álle vrijwillige inzet.
 • Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van ‘respijtzorg’ om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan. De zorg wordt dan tijdelijk overgenomen, zodat de mantelzorger even rust kan nemen. Toezichthouders moeten er scherper op letten of gemeenten wettelijke verplichtingen nakomen om – met name overbelaste – mantelzorgers en vrijwilligers te ontlasten.
 • Wie mantelzorg verricht, moet daarvoor niet in fiscale zin worden ‘afgestraft’.
 • Uitkeringsgerechtigden moeten voldoende ruimte krijgen om mantelzorg te kunnen verrichten. Mantelzorg is per slot van rekening ook een waardevolle, maatschappelijke bijdrage.
 • Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat zij geen tweeverdieners zijn, moeten in gelijke mate financiële ondersteuning krijgen als zij hun kind om pedagogische redenen naar de peuterspeelzaal willen laten gaan.
 • Er komen landelijke normen voor financiële ondersteuning bij sociaal-medische noodzaak voor degenen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag

3. Vrouwen moeten kunnen rekenen op gezondheidszorg op maat

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

4. Onderwijs en beeldvorming moeten voor meisjes en jongens tot gelijke kansen leiden

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

5. Evenveel vrouwen als mannen moeten besluitvormende posities kunnen bekleden

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

6. De overheid neemt een leidende rol op het gebied van gendergelijkheid

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

7. Gendergerelateerd geweld moet voorkomen en bestreden worden

 • De bestraffing van degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie en vergelijkbare (digitale) delicten, moeten aangescherpt worden. Een bevel tot verwijderen van content of decryptie moet mogelijk worden.
 • Er moet strenge wetgeving komen om burgers te beschermen tegen digitale afpersing, het publiceren van seksuele beelden en vergelijkbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Hierbij dient gekozen te worden voor regels die gelden ongeacht de manier waarop het gebeurt.

8. Vrouwen kunnen rekenen op seksuele en reproductieve rechten en gezondheid

 • De bestraffing van degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie en vergelijkbare (digitale) delicten, moeten aangescherpt worden. Een bevel tot verwijderen van content of decryptie moet mogelijk worden.
 • Er moet strenge wetgeving komen om burgers te beschermen tegen digitale afpersing, het publiceren van seksuele beelden en vergelijkbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Hierbij dient gekozen te worden voor regels die gelden ongeacht de manier waarop het gebeurt
 • Uit ervaringsverhalen blijkt dat onbedoelde zwangerschappen vaak voortkomen uit instabiele relaties. De overheid moet daarom gezonde (seksuele) relaties aanmoedigen, om zo het aantal abortussen terug te dringen. Gemeenten en het onderwijs kunnen hierbij een rol spelen.

 

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van de SGP.

 

Terug naar de homepage

Lees meer over de punten

Loonkloof

Werk-zorg combinatie

Gezondheidszorg

Onderwijs & beeldvorming

Besluitvormende posities

Overheid

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten