SGP

Op deze pagina lees je of en hoe de 7 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van de SGP.

Terug naar het Stemadvies

1. Het kabinet realiseert een Nationale Strategie Vrouwengezondheid

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

2. Het kabinet neemt verantwoordelijkheid voor een pakket maatregelen waarmee iedereen gelijke kansen heeft om werk en zorg te combineren

 • Ook ouders die geen betaald werk doen, dienen op gelijke voet financiële steun te krijgen als zij hun kind naar de peuterspeelzaal willen sturen, juist vanwege de pedagogische functie van de peuterspeelzaal.
 • Om diezelfde redenen dienen mantelzorgers en vrijwilligers ondersteund te worden. We belonen mantelzorgers extra en verminderen de regeldruk voor stichtingen en verenigingen. 
 • Verhoging van de jaarlijkse mantelzorgwaardering. 
 • Mantelzorgers en vrijwilligers moeten hiervoor geen fiscale afstraffing krijgen, maar verdienen juist waardering en beloning vanwege hun bijdrage aan een zorgzame samenleving.
 • Er komen lokale en regionale afspraken over de ondersteuning van mantelzorgers.

3. Het kabinet verplicht organisaties om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

4. Het kabinet komt tot een aanpak om duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen

 • De lasten op betaald werk, zowel voor werknemers als voor werkgevers, moeten omlaag. Om ervoor te zorgen dat mensen meer overhouden van iedere verdiende euro moet het belasting- en toeslagenstelsel stevig hervormd worden.
 • De SGP kiest voor een structurele salarisverhoging voor verpleegkundigen en verzorgenden. 
 • Leraren verdienen meer tijd voor de voorbereiding van de lessen. Voor bijscholing en omscholing moeten moet voldoende mogelijkheden en middelen beschikbaar zijn. 
 • Verpleegkundigen met een mbo-opleiding moeten perspectief blijven houden op loopbaanontwikkeling.
 • Het komt té vaak voor dat zorgwerkers vanwege oneigenlijke (financiële) prikkels uit loondienst treden en als ZZP’er aan de slag gaan. Duurzame arbeidsrelaties worden daarom aantrekkelijker gemaakt. 
 • Het huidige stelsel leidt tot (forse) terugbetalingen, draagt bij aan het nodeloos rondpompen van geld en kan ervoor zorgen dat extra werken nauwelijks meer loont (hoge marginale druk, armoedeval). Maar liefst 70% van de huishoudens komt in aanmerking voor één of meerdere toeslagen. Het stelsel is dus compleet uit de hand gelopen. De SGP pleit daarom voor een drastische inperking van de toeslagen. Huishoudens die erop achteruit gaan kunnen gecompenseerd worden door lagere belastingen, of door middel van andere maatregelen.

5. Het kabinet zet zich meer in voor de veiligheid van vrouwen

 • De bestraffing van degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie en vergelijkbare (digitale) delicten, moeten aangescherpt worden. Een bevel tot verwijderen van content of decryptie moet mogelijk worden.
 • Stalking en bedreiging grijpen diep in op het leven van ex-partners of andere slachtoffers. Gebieds- en contactverboden moeten daarom centraal geregistreerd worden, zodat bij overtreding meteen ingegrepen kan worden. De handhaving hiervan kan en moet beter. Dat met name vrouwen hiervan het slachtoffer zijn, rechtvaardigt het om voor hen speciale beschermingsmaatregelen te nemen.

6. Het kabinet zorgt voor randvoorwaarden voor een goede seksuele gezondheid

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

7. Er komt een kabinetsbrede daadkrachtige aanpak op hoe de overheid weeffouten in het systeem voorkomt

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van de SGP.

Terug naar het Stemadvies

Lees meer over de punten

Gezondheidszorg

Werk-zorgverdeling

Arbeidsmarkt

Financiële onafhankelijkheid

Veiligheid

Seksuele gezondheid

Rol overheid