NSC

Op deze pagina lees je of en hoe de 7 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van NSC.

Terug naar het Stemadvies

1. Het kabinet realiseert een Nationale Strategie Vrouwengezondheid

Over dit onderwerp heeft NSC geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

2. Het kabinet neemt verantwoordelijkheid voor een pakket maatregelen waarmee iedereen gelijke kansen heeft om werk en zorg te combineren

 • Een goede opvang van jonge kinderen draagt zowel bij aan de ontwikkeling van kinderen als aan de arbeidsdeelname van ouders. 
 • Voorschoolse educatie moet met voorrang toegankelijk blijven voor kinderen die hiervoor een indicatie hebben van het consultatiebureau vanwege een extra hulpbehoefte of een kwetsbare thuissituatie. Voor deze groep blijft bekostiging door de gemeente beschikbaar. Maatwerk in het aantal af te nemen uren moet mogelijk zijn. 
 • Wij pleiten voor een goede regeling voor de rijke schooldag. Dit biedt mogelijkheden voor samenwerking tussen basisscholen en instellingen/verenigingen die buitenschoolse activiteiten aanbieden op het gebied van sport, cultuur en huiswerkbegeleiding. Scholen hebben momenteel een wettelijke zorgplicht voor vooren naschoolse opvang, maar ontvangen hiervoor niet de financiële middelen. 
 • Wij willen het opzetten van integrale kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar vergemakkelijken door financieringsarrangementen te creëren die de samenwerking tussen scholen, kinderopvang en andere instellingen belonen. Voor ouders met een parttimebaan wordt het hierdoor eenvoudiger om meer uren te gaan werken. 
 • We draaien het voornemen om de kinderopvang gratis te maken terug. Deze maatregel pakt vooral gunstig uit voor hogere inkomens, terwijl het effect op de arbeidsdeelname zeer beperkt is en er geen gunstig effect wordt verwacht op de ontwikkeling van kinderen. Informele opvang zou worden vervangen door betaalde krachten, wat in de huidige krappe arbeidsmarkt zal leiden tot prijsstijgingen, wachtlijsten en kwaliteitsvermindering. 
 • Wij pleiten ervoor om de belangrijke rol van informele opvang door grootouders en kleinschalige gastouderopvang – naast het aanbod van professionele kinderopvang – te erkennen en te omarmen. We willen de toetreding tot de sector van ouderen, zijinstromers en praktisch geschoolden vergemakkelijken. 
 • Bij de formele kinderopvang stappen we over op instellingsfinanciering. De kinderopvangtoeslag wordt vervangen door een inkomensafhankelijke bijdrage, die wordt geïnd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit vermindert problemen met terugvordering.
 • Familie en vrijwilligers zijn essentieel voor de houdbaarheid van de gezondheidszorg. We hechten aan een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar en waar mogelijk voor elkaar zorgen; mantelzorg verdient daarom een volwaardige plek in het zorgbeleid.
 • De zorg voor een naaste moet gecombineerd kunnen worden met betaalde arbeid. Dit vraagt om flexibiliteit in de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. We evalueren de Wet flexibel werken en bekijken hoe de effectiviteit kan worden vergroot. We pleiten daarnaast voor het verlengen van het wettelijk recht op langdurig mantelzorgverlof, waarbij ook aandacht is voor de uitvoerbaarheid voor werkgevers.
 • De bekendheid over voorzieningen voor hulp bij mantelzorg moet beter, zodat meer mantelzorgers ook daadwerkelijk hulp en ondersteuning krijgen.
 • Een goede opvang van jonge kinderen draagt zowel bij aan de ontwikkeling van kinderen als aan de arbeidsdeelname van ouders.

3. Het kabinet verplicht organisaties om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

 • Het verbod op discriminatie (art. 1 van de Grondwet) is een basiswaarde van de democratische rechtstaat en een waarborg voor menselijke waardigheid. Dit verbod heeft niet alleen betrekking op ras, godsdienst en geslacht, maar ook op seksuele diversiteit en genderdiversiteit. We bestrijden alle vormen van discriminatie en zetten ons in voor een volwaardige acceptatie van LHBTI’ers op school, op het werk en in de samenleving.

4. Het kabinet komt tot een aanpak om duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen

 • Zorg- en welzijnsaanbieders en de regio’s zullen beleid moeten hebben voor goed werkgeverschap en werkplezier om personeel te behouden, door meer te investeren in bij- en nascholing van de medewerkers in lage functiegroepen, ziekteverzuim te verminderen, instroom te verbeteren en meer uren te werken, met name voor de schaarse beroepen zoals verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Het is in ons huidige stelsel moeilijk om uit de armoede te raken door (meer) te gaan werken. We hebben een doolhof gecreëerd van belastingen, premies, kortingen, toeslagen en specifieke maatregelen voor huur, energieen zorgkosten die ertoe leiden dat werken voor veel mensen niet loont. In de komende vier jaar willen we een ambitieuze start maken met een hervorming van het belastingstelsel. We doen dit op een zodanige manier dat de marginale druk bij lagere en middeninkomens afneemt en het gaat lonen om (meer) te werken. Een speciale parlementaire commissie gaat deze hervorming, die al zo lang nodig is, voorbereiden.

5. Het kabinet zet zich meer in voor de veiligheid van vrouwen

Over dit onderwerp heeft NSC geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

6. Het kabinet zorgt voor randvoorwaarden voor een goede seksuele gezondheid

 • We zoeken een manier om de toegang tot anticonceptie drempelloos te maken.

7. Er komt een kabinetsbrede daadkrachtige aanpak op hoe de overheid weeffouten in het systeem voorkomt

Over dit onderwerp heeft NSC geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van NSC.

Terug naar het Stemadvies

Lees meer over de punten

Gezondheidszorg

Werk-zorgverdeling

Arbeidsmarkt

Financiële onafhankelijkheid

Veiligheid

Seksuele gezondheid

Rol overheid