Werk-zorg combinatie

In Nederland besteden vrouwen nog altijd veel meer tijd aan zorgtaken vergeleken met mannen. 6 op de 10 stellen zou zorgtaken graag gelijk verdelen, in de praktijk valt de taakverdeling vaak ‘traditioneler’ uit en 1 op de 3 ouders lukt dat. Een consequentie van de scheve verdeling is dat 47 procent van de Nederlandse vrouwen financieel afhankelijk is van partner of uitkering. In Nederland zijn te weinig (betaalde) voorzieningen om werk en zorg te combineren. De overheid moet hier financieringsverantwoordelijkheid voor nemen. Goede (zo goed als) gratis kinderopvang zonder gedoe en voor alle kinderen is essentieel. De SER benoemt dat meer ouders werk en zorg zouden kunnen combineren als kinderopvang gericht is op de educatieve ontwikkeling van kinderen en als deze kinderopvang net zo goed, gewoon en goedkoop zou zijn als de basisschool. Nederland investeert in vergelijking met andere West-Europese landen weinig in de kinderopvang (0,7 procent van het bbp). De helft van wat Scandinavische landen en Frankrijk investeren. Daarbij zijn sluitende kindcentra voor opvang en onderwijs en andere schooltijden essentieel om werk en zorg beter te kunnen combineren. Kinderopvang is daarmee dé oplossing voor arbeidsmarkt tekorten, die met de vergrijzing steeds nijpender worden en voor de toenemende combinatiestress die ouders ervaren.

Ook zou het verlof voor vaders (partners), dat in juli 2020 met 5 weken is aangevuld, niet voor 70 maar voor 100 procent betaald moeten worden. Dit verlof zou bovendien ook voor zzp-ers moeten gelden. Dit als eerste stap richting gelijkwaardig verlof voor vrouwen en mannen na de geboorte van een kind. Vanaf augustus 2022 hebben werknemers in Nederland ook recht op 2 maanden ouderschapsverlof. Ook voor dit verlof roepen wij op tot een vergoeding van 100 procent in plaats van de voorgestelde 50 procent. Wanneer vaders al vroeg de ruimte krijgen om zorgtaken op zich te nemen, legt dit de basis voor een gelijke werk-zorgverdeling.

Daarnaast roepen we de overheid op tot financiële waardering voor de 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland die zich dagelijks belangeloos en onbetaald inzetten. Deze mantelzorgers, vaker vrouw dan man, ontvangen nagenoeg geen enkele financiële compensatie voor de kosten die met name intensieve mantelzorg met zich meebrengt en het verlies van inkomen en pensioen doordat zij minder of niet meer kunnen werken als gevolg van deze zorgtaken. Terwijl de overheid vanuit de gewenste participatiesamenleving wel verwacht dat mensen mantelzorg verlenen. De overheid kan een voorbeeld nemen aan andere landen waar de economische waarde van mantelzorg wel wordt erkend.

Dit schrijven de politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma:

BIJ1

 • BIJ1 wil niet dat we werken om te overleven en vindt dat bestaanszekerheid, de zekerheid om goed te kunnen leven, voor iedereen de basis moet zijn. Daarnaast is ook huishoudelijk werk, mantelzorg en vrijwilligerswerk van grote waarde voor de maatschappij en dit verdient dan ook onze waardering.
 • We willen een eerlijkere verdeling van werk tussen mensen van verschillende genderidentiteiten. Dit doen we door mogelijkheden te bieden om betaald en onbetaald werk te herverdelen tussen partners.
 • We maken de kinderopvang gratis voor alle ouders.
 • Partnerverlof wordt gelijkgetrokken met het kraam- en bevallingsverlof. Voor alle ouders op verlof wordt er 100% inkomen doorbetaald.
 • We gaan strenger handhaven op de geldende regels voor het faciliteren van bijvoorbeeld kolven of bidden op de werkvloer.
 • Onbetaald werk dat nog vaak als ‘vrouwenwerk’ wordt gezien, zoals mantelzorg, huishoudelijk werk of zorg voor kinderen wordt betaald werk. Zo werken we aan genderrechtvaardigheid.
 • We werken aan toegankelijke werkplekken. Dit doen we door het recht op thuiswerk vast te leggen indien de aard van het werk dat toelaat. Ook komt er meer (onafhankelijke) ondersteuning op de werkvloer zodat mensen met een beperking beter naar eigen inzicht kunnen participeren.
 • De voorschool wordt gratis voor alle kinderen.

CDA

 • Als brede volkspartij hechten wij belang aan een inclusieve samenleving waarin ieder mens gekend en erkend wordt. Wij hechten dan ook belang aan een inclusieve arbeidsmarkt die vraagt om vrouwen en mannen die samen bewust afspraken maken over de verdeling van zorg en arbeid, waarbij ook de economische zelfstandigheid van vrouwen wordt gestimuleerd.
 • Voor jonge gezinnen is de combinatie van werken en zorgen een hele opgave. Het is permanent spitsuur en daardoor is er te weinig tijd voor elkaar. Ook de kosten voor levensonderhoud zijn steeds hoger geworden. Eén gewoon inkomen van een leraar of verpleegkundige is al lang niet meer genoeg om jezelf en je gezin te onderhouden, een betaalbaar huis te vinden en de studie van je kinderen te betalen. Een op de negen kinderen groeit op in armoede en gezinnen met middeninkomens merken steeds vaker dat ze buiten alle regelingen vallen en voor alles de volle mep moeten betalen.
 • Je gezin is je thuis waar we altijd voor elkaar zorgen. Daarom bieden wij gezinnen meer tijd en ruimte om werk en thuis te combineren. Wij ontzorgen jonge ouders met een nieuwe regeling voor kinderopvang en bieden ondersteuning aan mantelzorgers.
 • De landen om ons heen kennen veel ruimere regelingen die de zorg van gezinnen verlicht. Wij verruimen de kindregelingen en bieden jonge ouders extra ondersteuning in de vorm van meer betaald verlof na de bevalling voor één van de ouders, meer kinderopvang en betere (financiële) faciliteiten om de combinatie van werk, zorg voor het gezin en maatschappelijke betrokkenheid vol te houden.
 • In een nieuwe regeling voor de kinderopvang wordt de opvang rechtstreeks betaald door de overheid met een beperkte inkomensafhankelijke bijdrage voor de ouders. De nieuwe regeling is bedoeld voor werkende ouders, maar ook voor kinderen die anders met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen.
 • Werkgevers en werknemers gaan afspraken maken over ruimere mogelijkheden voor calamiteitenverlof en rouwverlof. We verruimen de aanspraak op het ouderschapsverlof tot het 18e jaar.
  Mantelzorg overkomt je. Dat doe je als een naaste je zorg nodig heeft. Wij willen een betere ondersteuning voor mantelzorgers om die zorg ook te kunnen bieden. Wij vergroten het aanbod van respijtzorg en maken de aanvraag eenvoudiger. Wij willen in meer CAO’s afspraken over mantelzorgverlof en willen ook meer aandacht voor scholieren en studenten die naast hun opleiding mantelzorg bieden aan een familielid of buurtgenoot. Ook moet er meer aandacht komen voor mantelzorgers die het mogelijk maken dat ouderen langer thuis blijven wonen.
 • Wij willen goede kinderopvang om voor werkende ouders de combinatie van werken en een rijk gezinsleven te vergemakkelijken. In de nieuwe regeling worden de kinderopvanginstellingen rechtstreeks door de overheid gefinancierd. Ouders betalen alleen nog een beperkte, inkomensafhankelijke bijdrage voor kinderopvang.
 • We vereenvoudigen het toeslagenstelsel en willen dat minder mensen afhankelijk zijn van toeslagen. Ook baseren we de toeslagen zoveel mogelijk op een vastgesteld inkomen zodat het aantal terugvorderingen drastisch afneemt. Voor mensen van wie het inkomen scherp daalt door bijvoorbeeld het verlies van een baan, komt er een aparte oplossing zodat zij recht hebben op toeslagen op basis van het huidige inkomen.
 • Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om een gelijke beloning van mannen en vrouwen, nieuwe afspraken over thuiswerk en de combinatie van werk en zorg. Wij komen met een nieuwe regeling voor kinderopvang voor werkende ouders en willen een actieve aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Voor grote bedrijven en organisaties willen wij een eigen diversiteitscode, die ze zelf naleven en verantwoorden.

ChristenUnie

 • Inclusieve kinderopvang. Kinderen leren van elkaar en ontwikkelen zich gezamenlijk. Kinderopvangorganisaties die rechtstreeks overheidsgeld ontvangen (volgens ons nieuwe belastingvoorstel), laten zo mogelijk ook kinderen met een beperking toe.
 • Kinderopvang, betaalbaar zonder toeslag. In ons voorstel voor een nieuwe belastingstelsel wordt het verschil in belastingdruk tussen één- en tweeverdieners fors kleiner en de keuzevrijheid rond arbeid en zorg groter. Dat geeft ademruimte voor gezinnen om zelf een goede balans te vinden. Tegelijkertijd willen we het voor ouders niet onaantrekkelijk maken om (in deeltijd) te blijven werken. Daarom zijn wij voor een ruim ouderschapsverlof en goede, passende en betaalbare kinderopvang. We schaffen de kinderopvangtoeslag af. In plaats daarvan komt er een hoge vaste korting op de prijs van kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle gebruikers. Deze korting wordt rechtstreeks verrekend met de kinderopvanginstelling of gastouder. De korting is zodanig dat ouders met een laag inkomen niet meer betalen voor kinderopvang dan nu. Dat betekent dat de kosten van kinderopvang voor niemand een drempel hoeven zijn om te gaan werken. Het ingewikkelde gedoe met de kinderopvangtoeslagen verdwijnt.
 • Meer en aantrekkelijker verlofmogelijkheden. We trekken geld uit om mantelzorgers in staat te stellen werk en zorg langdurig te combineren. Er komt een langer durend betaald zorgverlof en een wettelijk recht op scholingsverlof. Het ouderschapsverlof breiden we uit tot de leeftijd van 12 jaar. De overheid gaat er samen met sociale partners voor zorgen dat verlofregelingen beter bekend zijn bij werknemers. Veel werknemers kennen hun rechten niet en lopen daardoor het risico op overbelasting en uitval van werk, terwijl er wettelijk en in cao’s vaak goede mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof.
 • Mantelzorgverlof. Werkgevers faciliteren hun werknemers met flexibele werktijden of door uren ter beschikking te stellen voor mantelzorg. De overheid maakt daarover afspraken met werkgevers. Er komt een langer durend betaald zorgverlof.
 • Steunpunt mantelzorg. In elke gemeente is of komt een steunpunt Mantelzorg dat mantelzorgers op weg helpt bij geldzaken, vervangende zorg, wonen, werk, wet- en regelgeving of doorverwijst naar de landelijke Mantelzorglijn.
 • Ontlasting van mantelzorgers. Vervangende zorg of respijtzorg wordt tijdig, makkelijk en op maat beschikbaar.
 • Mantelzorgsparen. Er komen experimenten met mantelzorgsparen: wie uren mantelzorg biedt aan iemand buiten de eigen familie, kan die later ‘terugkrijgen’ als hij zelf zorgbehoevend wordt. Dit biedt kansen voor alleenstaanden of mensen met een beperkt sociaal netwerk.

DENK

 • DENK vindt het van groot belang dat ouders de mogelijkheid hebben om bij hun kind te zijn. Dit geldt ook voor de zorg voor een dierbare die ziek is.
 • De betaalde verlofmogelijkheden voor ouders die voor een jong kind zorgen verruimen.
 • De ondersteuning van mantelzorgers vergroten.
 • Gratis kinderopvang voor lagere inkomens en middeninkomens.

D66

 • Elk kind krijgt recht op vier dagen per week gratis kinderopvang, aansluitend op het ouderschapsverlof. Dat geeft ouders de vrijheid om naast het opvoeden ook te werken. De gratis kinderopvang betalen we deels uit het laten vervallen van de kinderopvangtoeslag. Zo hoeft geld niet ingewikkeld te worden rondgepompt.
 • De huidige opvang, voorschoolse educatie en peuterspeelzaal worden samengevoegd tot één kinderopvang van hoge kwaliteit, waarbij gespecialiseerd personeel al in een heel vroeg stadium ontwikkelingsachterstanden en -voorsprongen herkent. We werken toe naar gedeelde locaties van de kinderopvang en de basisschool. Zo worden alle kinderen bereikt, groeien ze samen op en leren ze van elkaar.
 • De kinderopvang krijgt ruime openingstijden, zodat deze aansluiten op het moderne
  gezinsleven.
 • We maken kinderopvang gratis toegankelijk. Dit maakt het niet alleen voor ouders veel eenvoudiger om werk en gezin te combineren, maar het zorgt ook voor betere kansen voor kinderen. Het voorkomt dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. De kinderopvangtoeslag komt hiermee te vervallen.
  Met sociale partners werken we aan cao’s met bredere vormen van verlof, bijvoorbeeld voor
  mantelzorg of een sabbatical.
 • We willen dat werknemers het recht krijgen om thuis te werken, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang zich hiertegen verzet.
 • We stimuleren dat diensten als het gemeenteloket of de huisarts vaker ’s avonds geopend zijn, zodat mensen daar buiten werktijd gemakkelijk naartoe kunnen.
  D66 verlengt het partnerverlof bij geboorte van zes naar tien weken, tegen 70 procent loondoorbetaling. Om verlof ook toegankelijk te maken voor mensen met een laag inkomen, wordt tenminste 100 procent van het minimumloon doorbetaald. Dit wordt betaald door het UWV en komt ook beschikbaar voor zelfstandig ondernemers.
 • We zorgen dat ouders vrij zijn om naast het opvoeden van hun kinderen te kunnen werken. Elk kind krijgt daarom recht op vier dagen gratis kinderopvang. Bovendien worden de tijden van kinderopvang verruimd. Zie hiervoor ook “Een rijke schooldag voor ieder kind”.
  Nederland telt veel mantelzorgers en vrijwilligers die onmisbare taken vervullen voor hun medemens. Zij zijn onmisbaar, maar veel mantelzorgers en vrijwilligers zijn overbelast. Zij verdienen meer ondersteuning.
 • D66 wil een mantelzorgakkoord tussen mantelzorgorganisaties, gemeenten, Rijk, zorgverzekeraars en werkgevers waarin elke partij de taak krijgt om overbelasting bij mantelzorgers te signaleren en te voorkomen.
 • Gemeenten moeten bij het verlenen van vergunningen geen onnodige obstakels opwerpen voor mantelzorgwoningen waar kinderen dichtbij hun hulpbehoevende ouders wonen. We moedigen sociale partners aan om in cao’s afspraken te maken over mantelzorg en verlof.
  D66 heeft in de afgelopen jaren gepleit voor een pilot voor logeerzorg als tussenvorm tussen thuis en het verpleeghuis. Op die manier wordt de mantelzorger even ontzien. Deze pilot kan landelijk worden uitgebreid. Gemeenten moeten hier meer ruimte voor bieden.
 • Als steun in de rug voor huishoudens waarin iemand langdurige, intensieve zorg nodig heeft en mantelzorg krijgt, willen we een pilot voor automatische inkomenssteun zonder verdere verantwoording. Denk aan een ouder die de zorg heeft voor een zeer ernstig en meervoudig gehandicapt kind. Hier behoeft het geen verdere controle dat het gezin intensieve mantelzorg verleent of zorg inkoopt en dus kan de steun automatisch geleverd worden in plaats van het pgb.
 • Zelfstandigheid van de vrouw begint met financiële onafhankelijkheid. Nog altijd zijn veel minder vrouwen dan mannen economisch zelfstandig. Daarom stimuleren we deze economische zelfstandigheid, met name bij alleenstaande moeders, laagopgeleide vrouwen en vrouwen met een biculturele achtergrond.

Forum voor Democratie

Over dit onderwerp heeft Forum voor Democratie geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

 

GroenLinks

 • Mantelzorgers van thuiswonende ouderen geven we de ondersteuning die ze verdienen.
 • Kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn te belangrijk om aan de markt over te laten. Kinderopvang wordt een publieke voorziening waar kinderen vier dagen per week gratis terechtkunnen. De buitenschoolse opvang wordt helemaal gratis. Het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang brengen we zoveel mogelijk samen in brede scholen en integrale kindcentra. Hier kunnen kinderen de hele dag terecht om te leren en te spelen en krijgen zij onderwijs en activiteiten die op hun persoonlijke behoeften zijn afgestemd.
 • Werknemers krijgen meer mogelijkheden om te zorgen voor de mensen om hen heen. We breiden het kortdurende zorgverlof uit met een week en zorgen dat het langdurig zorgverlof deels wordt betaald. En alle ouders krijgen de tijd om na de geboorte of adoptie voor hun kind te zorgen. Vaders en verzorgende meeouder(s) krijgen recht op drie weken betaald geboorteverlof en zeven weken aanvullend geboorteverlof dat gedeeltelijk wordt betaald, waarbij mensen in ieder geval het minimumloon krijgen. Elke werknemer krijgt recht op negen weken betaald ouderschapsverlof die ze mogen opnemen in de eerste negen maanden. Dit financieren we uit de algemene middelen. Alle (mee)ouders houden daarnaast een individueel en niet-overdraagbaar recht op vijftien weken onbetaald ouderschapsverlof. Op termijn streven we naar verlofregelingen voor alle werkenden.
 • Werknemers krijgen het recht om een deel van hun werktijd zelf te kiezen waar ze werken als de aard van het werk dat toelaat. Werkgevers dragen bij aan het thuis inrichten van een goede werkplek. Alle werknemers hebben het recht om onbereikbaar te zijn buiten werktijd. Om de sociale veiligheid binnen bedrijven te versterken, krijgt iedere werknemer toegang tot een vertrouwenspersoon. We ondersteunen kleine bedrijven hierbij.

Partij van de Arbeid

 • Drie maanden betaald ouderschapsverlof. De geboorte van je kind is het mooiste wat je kan overkomen. We willen vaders en meemoeders meer tijd geven om daar van te genieten. Dat zorgt vaak ook tot een eerlijker verdeling van werk en zorg. Met een betaald ouderschapsverlof van drie maanden voor beide ouders, bieden we deze ruimte ook vlak na de geboorte. Dat is ook goed voor het kind, dat zich beter hecht en ontwikkelt.
 • Gratis kinderopvang. Alle jonge kinderen (nul tot vier jaar) krijgen gratis toegang tot publiek gefinancierde kinderopvang met goed opgeleide pedagogische medewerkers. Hier kunnen ze de hele dag terecht, ongeacht wat hun ouders doen.
 • Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Op hen wordt nu te vaak een te groot beroep gedaan, in tijden die emotioneel toch al erg zwaar zijn. De verbinding tussen professionele en informele zorg versterken we. We breiden het mantelzorgverlof uit en stappen af van onnodige bijstandsverplichtingen voor mantelzorgers die niet kunnen werken naast de zorg voor hun geliefden. We breiden de periode van betaald zorgverlof voor mantelzorgers uit. Minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren worden zoveel mogelijk ontlast en ondersteund.
 • Einde kinderopvangtoeslag. Met publiek gefinancierde kinderopvang, kan de kinderopvangtoeslag verdwijnen. Kapitaalkrachtige ouders (van kinderen van 4-12 jaar) kan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden gevraagd voor buitenschoolse opvang.

Partij voor de Dieren

 • De verlof regeling voor ouders wordt verruimd :de bestaande negen weken, deels betaalde, verlofregeling wordt omgezet in drie maanden volledig betaald. Ouderschapsverlof voor beide ouders wordt mogelijk.
 • Zo lang er nog geen alternatief is voor de toeslagen, wordt de kinderbijlage afhankelijk gemaakt van het inkomen van de ouders.
 • Kinderopvang wordt gratis voor vier dagen in de week.
 • De sollicitatieplicht voor 60-plussers wordt afgeschaft en daarvoor in de plaats kan er vrijwilligerswerk, kinderopvang of mantelzorg worden verricht.
 • Mantelzorgers worden (financieel) ondersteund en er komt extra aandacht voor het tegengaan van overbelasting van mantelzorgers. Bij de toegang en evaluatie van de zorg wordt meer rekening met mantelzorgers gehouden.
 • Gratis kinderopvang tot 4 jaar voor vier dagen in de week wordt onderdeel van het door de overheid aangeboden basisonderwijs.
 • Onderzocht wordt hoe mensen door het verrichten van maatschappelijk zinvol geachte activiteiten een ‘sociaal kapitaal’ kunnen opbouwen, dat ingezet kan worden voor het bekostigen van basisbehoeften als eten en woonruimte.

Partij Voor de Vrijheid

Over dit onderwerp heeft het de PVV geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

SGP

 • Ook ouders die geen betaald werk doen, dienen op gelijke voet financiële steun te krijgen als zij hun kind naar de peuterspeelzaal willen sturen, juist vanwege de pedagogische functie van de peuterspeelzaal.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers hebben een groot aandeel in de zorg voor chronisch zieken, mensen met een beperking en ouderen. Zij moeten hiervoor geen fiscale afstraffing krijgen, maar verdienen juist waardering en beloning
 • Er moeten lokale en regionale afspraken worden gemaakt over de ondersteuning van mantelzorgers. De SGP wil in ieder geval een gemeentelijke stimuleringsregeling voor structurele ondersteuning van álle vrijwillige inzet.
 • Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van ‘respijtzorg’ om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan. De zorg wordt dan tijdelijk overgenomen, zodat de mantelzorger even rust kan nemen. Toezichthouders moeten er scherper op letten of gemeenten wettelijke verplichtingen nakomen om – met name overbelaste – mantelzorgers en vrijwilligers te ontlasten.
 • Wie mantelzorg verricht, moet daarvoor niet in fiscale zin worden ‘afgestraft’.
 • Uitkeringsgerechtigden moeten voldoende ruimte krijgen om mantelzorg te kunnen verrichten. Mantelzorg is per slot van rekening ook een waardevolle, maatschappelijke bijdrage.
 • Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat zij geen tweeverdieners zijn, moeten in gelijke mate financiële ondersteuning krijgen als zij hun kind om pedagogische redenen naar de peuterspeelzaal willen laten gaan.
 • Er komen landelijke normen voor financiële ondersteuning bij sociaal-medische noodzaak voor degenen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag

SP

 • Het stelsel van toeslagen maken we overbodig door de zorg, het wonen en de kinderopvang voortaan voor alle inkomens betaalbaar te maken. Daarmee stoppen we met het nutteloos rondpompen van geld en mensen ten onrechte beschuldigen van fraude. Ook de ‘kostendelersnorm’, een korting op de uitkering, schaffen we af. Mantelzorgers mogen geen boete krijgen voor de steun die zij verlenen.
 • Het bestaande werk wordt eerlijker verdeeld, zodat mensen werken en zorg beter kunnen combineren De kinderopvang wordt vier dagen in de week gratis, zo kunnen meer mensen aan het werk.

VOLT

 • Volt wil een minimum van zestien weken zwangerschapsverlof voor moeders. Daarnaast willen we dat partners samen een ouderschapsverlof krijgen van dertig weken dat ze onderling kunnen verdelen. Die dertig weken kunnen aansluitend of met onderbrekingen worden opgenomen in overleg met de werkgever, waarbij die toestemming in principe gegeven wordt tenzij dit in strijd is met het werkgeversbelang. Het doel is dat ook mannen van dit recht gebruik maken, waardoor beide partners een goede emotionele band opbouwen met hun kind tijdens de eerste levensfase. Samen invulling hieraan geven kan bijvoorbeeld doordat beiden na de eerste paar weken parttime gaan werken.
 • Door gratis kinderopvang hebben meer mensen, vaak vrouwen, de mogelijkheid overdag te werken. Omdat meer mensen werken, stijgen de belastinginkomsten en kan een deel van de hogere kosten worden terugverdiend. Met het oog op een eerlijke arbeidsmarkt, maar ook op het verkleinen van de financiële ongelijkheid tussen mensen, is Volt voorstander van gratis kinderopvang. Daarnaast leidt de complexiteit van het stelsel tot veel terugvorderingen. Gratis kinderopvang betekent dus geen toeslagaanvraag en geen terugvordering.
 • Volt vindt daarom dat we op een andere manier naar werk moeten kijken. Onbetaald vrijwilligerswerk, zoals mantelzorg of werk voor maatschappelijke organisaties, is voor onze samenleving niet minder waardevol dan betaald werk.

VVD

 • Een hogere overheidsbijdrage in de kinderopvang voor mensen met een middeninkomen. Zo ontlasten we werkende ouders en stimuleren we fulltime werken.
 • Vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel, waarbij toeslagen zoveel mogelijk worden omgezet in lagere lasten.
 • Een hogere overheidsbijdrage in de kosten van kinderopvang. Hierdoor wordt de voorschoolse opvang goedkoper en kunnen kinderen eerder naar school. De kinderopvang krijgt vanaf het tweede jaar een meer educatief karakter.
 • Aanpak van overbelasting bij mantelzorgers door zorgverleners hierop te laten letten en gemeenten en zorgkantoren actiever tijdelijk vervangende zorg aan te laten bieden.

50PLUS

 • Mantelzorgers moeten een goede ondersteuning krijgen. Zonder gezonde mantelzorgers kunnen kwetsbare mensen niet thuis blijven wonen.
 • Gratis kinderopvang om iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen.
 • Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op goede ondersteuning. Zowel in het regelen van zaken als voor hun persoonlijk welzijn. Zonder gezonde mantelzorgers gaan kwetsbare mensen het niet redden om op een goede manier thuis te blijven wonen.
 • Binnen gemeenten moet ruimte komen om de mogelijkheden van de eigen woning te gebruiken om (toekomstige) mantelzorgcombinaties mogelijk te maken (kangoeroewoningen (in één pand twee verschillende woningen), mantelzorgwoningen, aanbouwen om groepswonen al dan niet in familieverband gestimuleerd wordt. Dit moet fiscaal gestimuleerd worden.
 • Investeren in betere en flexibele ondersteuning van mantelzorgers.

Terug naar de homepage

LEES DE ANDERE PUNTEN

Loonkloof

Gezondheidszorg

Onderwijs & beeldvorming

Besluitvormende posities

Overheid

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten