CDA

Lees hier of en hoe de 8 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van het CDA:

1. De loonkloof tussen vrouwen en mannen moet worden gedicht

 • Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om een gelijke beloning van mannen en vrouwen, nieuwe afspraken over thuiswerk en de combinatie van werk en zorg. Wij komen met een nieuwe regeling voor kinderopvang voor werkende ouders en willen een actieve aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Voor grote bedrijven en organisaties willen wij een eigen diversiteitscode, die ze zelf naleven en verantwoorden.
 • Wij willen een flinke opwaardering van het beroep van verpleegkundige en verzorgende. Zij verdienen een goed salaris dat aansluit bij de verantwoordelijkheden die ze dragen, maar ook meer zeggenschap over hun eigen werk en dus minder regels en afvinklijstjes. We willen meer nadruk op het principe ‘bed to board’ om de werkvloer en de directietafel bij zorginstellingen optimaal met elkaar te verbinden.
 • Wij willen eerherstel voor het gezag en respect voor leerkrachten en docenten. Voor de belangrijke bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren verdienen zij meer waardering voor hun vakmanschap. Wij gaan ervan uit dat het opvoeden van kinderen en jongeren in de eerste plaats een taak van de ouders is. Meer waardering voor de leerkracht en docent vraagt om meer tijd en ruimte voor lesontwikkeling en verdere professionele ontwikkeling, minder administratieve voorschriften en een goed salaris, dat meer ruimte biedt voor beloning van extra inzet. Wij willen onder meer gerichte programma’s voor zij-instromers en uitstromers, een uitloopschaal voor een senior leraar en een toeslag voor leraren in het speciaal onderwijs of in wijken met veel kinderen met leerachterstanden.

2. Vrouwen en mannen moeten allebei kunnen werken en zorgen

 • Als brede volkspartij hechten wij belang aan een inclusieve samenleving waarin ieder mens gekend en erkend wordt. Wij hechten dan ook belang aan een inclusieve arbeidsmarkt die vraagt om vrouwen en mannen die samen bewust afspraken maken over de verdeling van zorg en arbeid, waarbij ook de economische zelfstandigheid van vrouwen wordt gestimuleerd.
 • Voor jonge gezinnen is de combinatie van werken en zorgen een hele opgave. Het is permanent spitsuur en daardoor is er te weinig tijd voor elkaar. Ook de kosten voor levensonderhoud zijn steeds hoger geworden. Eén gewoon inkomen van een leraar of verpleegkundige is al lang niet meer genoeg om jezelf en je gezin te onderhouden, een betaalbaar huis te vinden en de studie van je kinderen te betalen. Een op de negen kinderen groeit op in armoede en gezinnen met middeninkomens merken steeds vaker dat ze buiten alle regelingen vallen en voor alles de volle mep moeten betalen.
 • Je gezin is je thuis waar we altijd voor elkaar zorgen. Daarom bieden wij gezinnen meer tijd en ruimte om werk en thuis te combineren. Wij ontzorgen jonge ouders met een nieuwe regeling voor kinderopvang en bieden ondersteuning aan mantelzorgers.
 • De landen om ons heen kennen veel ruimere regelingen die de zorg van gezinnen verlicht. Wij verruimen de kindregelingen en bieden jonge ouders extra ondersteuning in de vorm van meer betaald verlof na de bevalling voor één van de ouders, meer kinderopvang en betere (financiële) faciliteiten om de combinatie van werk, zorg voor het gezin en maatschappelijke betrokkenheid vol te houden.
 • In een nieuwe regeling voor de kinderopvang wordt de opvang rechtstreeks betaald door de overheid met een beperkte inkomensafhankelijke bijdrage voor de ouders. De nieuwe regeling is bedoeld voor werkende ouders, maar ook voor kinderen die anders met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen.
 • Werkgevers en werknemers gaan afspraken maken over ruimere mogelijkheden voor calamiteitenverlof en rouwverlof. We verruimen de aanspraak op het ouderschapsverlof tot het 18e jaar.
 • Mantelzorg overkomt je. Dat doe je als een naaste je zorg nodig heeft. Wij willen een betere ondersteuning voor mantelzorgers om die zorg ook te kunnen bieden. Wij vergroten het aanbod van respijtzorg en maken de aanvraag eenvoudiger. Wij willen in meer CAO’s afspraken over mantelzorgverlof en willen ook meer aandacht voor scholieren en studenten die naast hun opleiding mantelzorg bieden aan een familielid of buurtgenoot. Ook moet er meer aandacht komen voor mantelzorgers die het mogelijk maken dat ouderen langer thuis blijven wonen.
 • Wij willen goede kinderopvang om voor werkende ouders de combinatie van werken en een rijk gezinsleven te vergemakkelijken. In de nieuwe regeling worden de kinderopvanginstellingen rechtstreeks door de overheid gefinancierd. Ouders betalen alleen nog een beperkte, inkomensafhankelijke bijdrage voor kinderopvang.
 • We vereenvoudigen het toeslagenstelsel en willen dat minder mensen afhankelijk zijn van toeslagen. Ook baseren we de toeslagen zoveel mogelijk op een vastgesteld inkomen zodat het aantal terugvorderingen drastisch afneemt. Voor mensen van wie het inkomen scherp daalt door bijvoorbeeld het verlies van een baan, komt er een aparte oplossing zodat zij recht hebben op toeslagen op basis van het huidige inkomen.
 • Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om een gelijke beloning van mannen en vrouwen, nieuwe afspraken over thuiswerk en de combinatie van werk en zorg. Wij komen met een nieuwe regeling voor kinderopvang voor werkende ouders en willen een actieve aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Voor grote bedrijven en organisaties willen wij een eigen diversiteitscode, die ze zelf naleven en verantwoorden.

3. Vrouwen moeten kunnen rekenen op gezondheidszorg op maat

Over dit onderwerp heeft het CDA geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

4. Onderwijs en beeldvorming moeten voor meisjes en jongens tot gelijke kansen leiden

Over dit onderwerp heeft het CDA geen punten in het verkieizngsprogramma staan.

5. Evenveel vrouwen als mannen moeten besluitvormende posities kunnen bekleden

 • De overheid schept voorwaarden en stelt beleid bij wanneer blijkt dat de gelijkwaardigheid op het terrein van economische en politieke besluitvorming onvoldoende gerealiseerd wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het instellen van een quotum.
 • Het aantal vrouwelijke ondernemers blijft nog steeds achter bij het aantal mannelijke ondernemers. Wij willen het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren door betere begeleiding en toegang tot kennis en innovaties, krediet en subsidies en het zichtbaar maken van good practices en rolmodellen. Hierbij willen wij onder aandacht besteden aan de vrouwen in de agrarische sector en het MKB.

6. De overheid neemt een leidende rol op het gebied van gendergelijkheid

 • Wij vinden het belangrijk dat serieus aandacht wordt besteed aan implementatie van het VN-vrouwenverdrag en SDG-5 Gendergelijkheid. Wij willen lokale maatschappelijke vrouwenorganisaties op landelijk en mondiaal niveau blijven ondersteunen die van betekenis zijn bij vredesonderhandelingen en de handhaving van vrouwenrechten.

7. Gendergerelateerd geweld moet voorkomen en bestreden worden

 • Wij treden streng op tegen seksueel misbruik, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarbij geen sprake is van vrijwilligheid of 87) Wij treden streng op tegen seksueel misbruik, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarbij geen sprake is van vrijwilligheid of gelijkwaardigheid. De misstanden en mensenhandel in de prostitutie moeten harder aangepakt worden. Wij willen scherpe maatregelen tegen de uitbuiting van vrouwen, ook in de vergunde prostitutie.
 • Voor racisme en discriminatie is geen enkele plaats in onze samenleving. Uitsluiting en belediging op basis van welke grond dan ook is een gif dat verhoudingen tussen mensen en groepen verziekt en mensen uit elkaar drijft. Delicten met een discriminatieachtergrond moeten harder worden aangepakt.
 • Wij vinden het belangrijk dat serieus aandacht wordt besteed aan implementatie van het VN-vrouwenverdrag en SDG-5 Gendergelijkheid. Wij willen lokale maatschappelijke vrouwenorganisaties op landelijk en mondiaal niveau blijven ondersteunen die van betekenis zijn bij vredesonderhandelingen en de handhaving van vrouwenrechten.

8. Vrouwen kunnen rekenen op seksuele en reproductieve rechten en gezondheid

 • Ieder gezin of familie is een thuis. Het maakt geen verschil of je alleen woont, met zijn tweeën of met meer; in een traditioneel gezin, in een samengesteld gezin, als alleenstaande ouder of in een regenbooggezin. Daar waar mensen onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en elkaar steunen ben je geborgen en beschermd.
  In artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van “seksuele gerichtheid” en “handicap” niet is toegestaan. Wij willen dat deze gronden net zoals discriminatie van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht expliciet genoemd zullen worden.
 • Wij vinden het belangrijk dat serieus aandacht wordt besteed aan implementatie van het VN-vrouwenverdrag en SDG-5 Gendergelijkheid. Wij willen lokale maatschappelijke vrouwenorganisaties op landelijk en mondiaal niveau blijven ondersteunen die van betekenis zijn bij vredesonderhandelingen en de handhaving van vrouwenrechten.

Reactie van het CDA

Afgelopen week is het wetsvoorstel Evenwichtiger maken van verhouding tussen aantal mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (35 628) in een WGO behandeld. CDA heeft wetsvoorstel uitgelokt met motie-Verhoeven/Geluk en steunt dus het wetsvoorstel.
Motie van de leden Verhoeven en Geluk-Poortvliet over het integraal overnemen van de maatregelen uit het SER-advies over vrouwen in de top van het bedrijfsleven.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van het CDA.

 

Terug naar de homepage

Lees meer over de punten

Loonkloof

Werk-zorg combinatie

Gezondheidszorg

Onderwijs & beeldvorming

Besluitvormende posities

Overheid

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten