BIJ1

Op deze pagina of en hoe de 7 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van BIJ1.

Terug naar het Stemadvies

1. Het kabinet realiseert een Nationale Strategie Vrouwengezondheid

 • Niet alleen de witte cis man moet centraal staan bij medisch onderzoek. Er wordt meer geïnvesteerd in onderzoek naar ziektebeelden, geneesmiddelen en behandelmethoden bij niet-witte mensen, vrouwen en niet-witte vrouwen.
 • Suïcidaliteit en dak- en thuisloosheid onder LHBTQIA+-jongeren is hoog. Er komt daarom meer aandacht voor passende zorg, goede begeleiding en suïcidepreventie bij LHBTQIA+-mensen.
 • We vergroten het aanbod van transzorg, waardoor wachtlijsten snel afnemen. Monopolievorming wordt bestreden door kennis te delen tussen huidige behandelcentra en nieuw te openen genderpoli’s. De toegang tot transzorg wordt gemakkelijker en niet belemmerd door zorgverleners die als poortwachter optreden. Zelfbeschikking wordt het uitgangspunt: de trans persoon bepaalt zelf welke zorg nodig is. We zien transgender zijn dus niet meer als een aandoening waarvoor een diagnose nodig is, maar als een normale variatie op het menselijk bestaan.
 • Transgenderzorg wordt volledig vergoed. Hormoonbehandelingen worden gemakkelijk verkrijgbaar via de huisarts. In de opleiding van artsen en andere zorgverleners wordt voldoende aandacht besteed aan transzorg en gendersensitiviteit.
 • Er komt wetgeving die een einde maakt aan medisch ingrijpen bij (niet- levensbedreigende) geslachtelijke ontwikkeling van intersekse kinderen, die niet standaard is.

2. Het kabinet neemt verantwoordelijkheid voor een pakket maatregelen waarmee iedereen gelijke kansen heeft om werk en zorg te combineren

 • Mensen die intensief (mantel)zorg bieden, worden financieel gecompenseerd met een inkomen en opbouw van WW- en pensioenrechten.
 • BIJ1 staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen zeggenschap heeft over hun eigen werk en er een eerlijke verdeling is van betaald én onbetaald werk.
 • Kinderopvang wordt gratis.
 • Partnerverlof wordt gelijkgetrokken met het kraam- en bevallingsverlof. Voor alle ouders op verlof wordt er 100% inkomen doorbetaald.
 • Onbetaald werk dat nog vaak als ‘vrouwenwerk’ wordt gezien, zoals mantelzorg, huishoudelijk werk of zorg voor kinderen, wordt beter gecompenseerd.
 • Reproductieve arbeid is onbetaald werk dat nog vaak als ‘vrouwenwerk’ wordt gezien, zoals mantelzorg, huishoudelijk werk, of zorg voor kinderen. We compenseren dit beter. Waar mogelijk socialiseren we huishoudelijk werk, door bijvoorbeeld openbare keukens.
 • We creëren vrijheid voor werknemers om eigen werktijden te bepalen of om in deeltijd te werken en zorgen voor eerlijke vergoedingen voor stages.

3. Het kabinet verplicht organisaties om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

 • We zien strenger toe op de geldende regels voor het faciliteren van noden van werknemers, zoals kolven of bidden op de werkvloer. 
 • We werken aan toegankelijke werkplekken. Dit doen we door onder andere het recht op thuiswerk vast te leggen en meer (onafhankelijke) ondersteuning op de werkvloer te realiseren.
 • Code Culturele Diversiteit: Een richtlijn voor de culturele sector om te verbeteren op het gebied van diversiteit. Oorspronkelijk vooral gericht op culturele diversiteit, maar inmiddels richt het zich op een breder spectrum, zoals onder andere gender, religie, sociaal-economische status en leeftijd.
 • We maken vóór 2025 een einde aan inkomensongelijkheid, zoals de genderloonkloof. We stellen discriminerende bedrijven juridisch verantwoordelijk.

4. Het kabinet komt tot een aanpak om duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen

 • Krapte op de arbeidsmarkt in sectoren als de zorg, onderwijs en het openbaar vervoer, worden bestreden door flinke loonsverhogingen.
 • We verlagen de werk- en regeldruk in de zorg door de administratieve lasten te verminderen en tijdschrijven af te schaffen. Ook gaan we alle zorgmedewerkers, van de verplegers in de medische zorg tot de jeugdzorgmedewerkers, eerlijker betalen. 
 • Ook gaan we alle zorgmedewerkers, van de verplegers in de medische zorg tot de jeugdzorgmedewerkers, eerlijker betalen. 
 • De arbeidsvoorwaarden van docenten worden verbeterd: hoger salaris en minder werkdruk.

5. Het kabinet zet zich meer in voor de veiligheid van vrouwen

 • In samenspraak met experts en ervaringsdeskundigen ontwikkelen we preventief beleid om alle vormen van geweld tegen te gaan. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor geweld tegen vrouwen, kinderen, LGBTQIA+ personen, mensen van kleur, mensen met beperkingen en vluchtelingen.
 • Met inzet van expertisecentra zoals Atria en Movisie definiëren we ‘femicide‘ breed en nemen het op in het Wetboek van Strafrecht. We verzamelen genderspecifieke data om genderverschillen te erkennen en mee te nemen in verder beleid.

6. Het kabinet zorgt voor randvoorwaarden voor een goede seksuele gezondheid

 • Het recht op zelfbeschikking is een groot goed, van je geboorte tot aan je dood. Je hebt het recht goed geïnformeerd te worden over zaken die betrekking hebben op jouw leven en lichaam, en op basis daarvan je eigen keuzes te maken.
 • Er komt een volledige vergoeding van anticonceptie.
 • Het taboe rondom abortus wordt actief bestreden: abortus wordt uit het Wetboek van Strafrecht gehaald.

7. Er komt een kabinetsbrede daadkrachtige aanpak op hoe de overheid weeffouten in het systeem voorkomt

 • Alle mensenrechtenverdragen, zoals het Kinderrechtenverdrag, het Vrouwenrechtenverdrag en het VN-verdrag inzake rechten van personen met een 1511 handicap, krijgen rechtstreekse werking in het Nederlandse recht. Etniciteit, afkomst, nationaliteit, genderidentiteit en genderexpressie worden in artikel 1 van de Grondwet opgenomen.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van BIJ1.

Terug naar het Stemadvies

Lees meer over de punten

Gezondheidszorg

Werk-zorgverdeling

Arbeidsmarkt

Financiële onafhankelijkheid

Veiligheid

Seksuele gezondheid

Rol overheid