VVD

Lees hier of en hoe de 8 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van de VVD:

1. De loonkloof tussen vrouwen en mannen moet worden gedicht

Over dit onderwerp heeft de VVD geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

2. Vrouwen en mannen moeten allebei kunnen werken en zorgen

 • Een hogere overheidsbijdrage in de kinderopvang voor mensen met een middeninkomen. Zo ontlasten we werkende ouders en stimuleren we fulltime werken.
 • Vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel, waarbij toeslagen zoveel mogelijk worden omgezet in lagere lasten.
 • Een hogere overheidsbijdrage in de kosten van kinderopvang. Hierdoor wordt de voorschoolse opvang goedkoper en kunnen kinderen eerder naar school. De kinderopvang krijgt vanaf het tweede jaar een meer educatief karakter.
 • Aanpak van overbelasting bij mantelzorgers door zorgverleners hierop te laten letten en gemeenten en zorgkantoren actiever tijdelijk vervangende zorg aan te laten bieden.

3. Vrouwen moeten kunnen rekenen op gezondheidszorg op maat

Over dit onderwerp heeft de VVD geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

4. Onderwijs en beeldvorming moeten voor meisjes en jongens tot gelijke kansen leiden

 • Meer aandacht op scholen voor gelijkheid van geslacht, seksualiteit en achtergrond. Diversiteit wordt een verplicht onderdeel in de lerarenopleiding. Ook mag de vrijheid van onderwijs (artikel 23) niet meer strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel (artikel 1). De onderwijsinspectie ziet hierop toe.

5. Evenveel vrouwen als mannen moeten besluitvormende posities kunnen bekleden

Over dit onderwerp heeft de VVD geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

6. De overheid neemt een leidende rol op het gebied van gendergelijkheid

 • Een toezichthouder voor algoritmen om willekeur en discriminatie te voorkomen. De nieuwe organisatie ziet toe op transparantie van algoritmen in zowel de publieke als private sector, en grijpt in het uiterste geval in wanneer bestaande rechten worden geschonden, bijvoorbeeld in geval van ongelijke behandeling.

7. Gendergerelateerd geweld moet voorkomen en bestreden worden

 • Een verbod om meermaals een huwelijkspartner naar Nederland te halen. Zo wordt voorkomen dat meerdere malen een bruid wordt geïmporteerd die het risico loopt op huwelijkse onderdrukking. Dit verbod geldt ook voor iemand die veroordeeld is voor geweld binnen het huwelijk.
 • Aanscherping van de zedenwetgeving, zoals verkrachting en seksueel overschrijdend gedrag. Waar nu nog alleen dwang en geweld leidend zijn, wordt ook het ontbreken van wederzijdse instemming strafbaar.
 • Aandacht voor slachtoffers bij rechtshulppakketten, die kosteloos beschikbaar komen voor slachtoffers van gewelds- en zedendelicten. Des te belangrijker is het dat mensen aangifte doen als ze slachtoffer zijn van discriminatie. Om de aangiftebereidheid te vergroten spelen bestaande netwerken binnen de politie, zoals Roze in Blauw, een belangrijke rol.

8. Vrouwen kunnen rekenen op seksuele en reproductieve rechten en gezondheid

 • Het schrappen van de beraadtermijn voor abortus. Ook stellen we de abortuspil beschikbaar bij de huisarts. De keuze voor een abortus dient voor een vrouw zo laagdrempelig mogelijk te zijn, via een veilige plek, vrij van intimidatie en zonder druk van buitenaf.
 • Meer aandacht op scholen voor gelijkheid van geslacht, seksualiteit en achtergrond. Diversiteit wordt een verplicht onderdeel in de lerarenopleiding. Ook mag de vrijheid van onderwijs (artikel 23) niet meer strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel (artikel 1). De onderwijsinspectie ziet hierop toe.

Reactie VVD op Het Gendergelijkheid Stemadvies

 • Kamerlid Bente Becker (VVD) heeft in haar initiatiefnota ‘In Nederland beslis je over je eigen leven’, kamerstuk 35341-2, allerlei voorstellen gedaan om het zelfbeschikkingsrecht in Nederland te verbeteren. Denk aan het recht op het maken van eigen keuzes van vrouwen, homoseksuelen en andersdenkenden, waar in bepaalde gesloten gemeenschappen in Nederland geen ruimte voor is. Het doel van de initiatiefnota is om onderdrukking in naam van cultuur en religie in Nederland tegen te gaan. Godsdienst, traditie of cultuur mag in Nederland geen vrijbrief zijn om inbreuk te maken op het recht van zelfbeschikking.
 • Het amendement van Kamerlid Bente Becker (VVD) waarmee ze 300.000 euro heeft vrijgemaakt om te strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking.  Kamerstuk 35570-XV-10.
 • De motie Tielen/Van Weyenberg (VVD/D66) waarin wordt geageerd tegen het nadenken voor vrouwen en het mogelijk maken dat zij meer uren kunnen werken. Kamerstuk 35 300-XV-36.

 

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van de VVD.

 

Terug naar de homepage

Lees meer over de punten

Loonkloof

Werk-zorg combinatie

Gezondheidszorg

Onderwijs & beeldvorming

Besluitvormende posities

Overheid

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten