Socialistische Partij

Lees hier of en hoe de 8 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van de SP:

1. De loonkloof tussen vrouwen en mannen moet worden gedicht

 • We gaan uit van gelijk loon voor gelijk werk, de bedrijven betalen alle werknemers volgens de geldende cao-afspraken
 • De arbeidsinspectie krijgt meer mogelijkheden en middelen om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. We benoemen en veroordelen bedrijven die discrimineren. Ook zullen zij niet meer in aanmerking komen voor overheidsopdrachten. We accepteren niet dat vrouwen hetzelfde werk doen en minder verdienen dan mannen. Discriminatie van vrouwen en LHBTI+’ers pakken we aan.
 • Het vak van leerkracht moet aantrekkelijker worden. Er is sprake van een groeiend lerarentekort. Docenten krijgen een hoger salaris. We dichten de loonkloof tussen basisschool en voortgezet speciaal onderwijs versus het voortgezet onderwijs. De lonen worden landelijk uitbetaald, via een nationale cao. Daarmee worden over de hele linie de lonen van docenten verhoogd. Geld voor het onderwijs is niet bedoeld voor hoge beloningen of dure bonussen, de bestuurders vallen daarom onder de onderwijscao.
 • De hoge uitstroom van personeel uit de zorg wordt gestopt. In de zorg wordt niet de winst, maar goed werkgeverschap leidend. De salarissen gaan omhoog en zorgverleners krijgen meer invloed om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen. We brengen de menselijke maat terug in de zorg en herstellen het vertrouwen in de beroepskrachten. Niet verzekeraars maar zorgprofessionals stellen vast welke zorg nodig is.

2. Vrouwen en mannen moeten allebei kunnen werken en zorgen

 • Het stelsel van toeslagen maken we overbodig door de zorg, het wonen en de kinderopvang voortaan voor alle inkomens betaalbaar te maken. Daarmee stoppen we met het nutteloos rondpompen van geld en mensen ten onrechte beschuldigen van fraude. Ook de ‘kostendelersnorm’, een korting op de uitkering, schaffen we af. Mantelzorgers mogen geen boete krijgen voor de steun die zij verlenen.
 • Het bestaande werk wordt eerlijker verdeeld, zodat mensen werken en zorg beter kunnen combineren De kinderopvang wordt vier dagen in de week gratis, zo kunnen meer mensen aan het werk.

3. Vrouwen moeten kunnen rekenen op gezondheidszorg op maat

Over dit onderwerp heeft de SP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

4. Onderwijs en beeldvorming moeten voor meisjes en jongens tot gelijke kansen 

Over dit onderwerp heeft de SP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

5. Evenveel vrouwen als mannen moeten besluitvormende posities kunnen bekleden

Over dit onderwerp heeft de SP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

6. De overheid neemt een leidende rol op het gebied van gendergelijkheid

 • De arbeidsinspectie krijgt meer mogelijkheden en middelen om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. We benoemen en veroordelen bedrijven die discrimineren. Ook zullen zij niet meer in aanmerking komen voor overheidsopdrachten. We accepteren niet dat vrouwen hetzelfde werk doen en minder verdienen dan mannen. Discriminatie van vrouwen en LHBTI+’ers pakken we aan.

7. Gendergerelateerd geweld moet voorkomen en bestreden worden

 • Een specifiek integratiebeleid komt er voor mensen met grote afstand tot onze samenleving, zodat problemen als taal en werkloosheid, maar ook eer-­gerelateerd geweld en genitale verminking worden aangepakt.
 • Meer aandacht is nodig voor het voorkomen van eerwraak, misbruik en huiselijk geweld. Door een programma tegen seksisme, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. En vóór de zelfbeschikking van vrouwen. Slachtoffers van bedreiging en stalking moeten beter worden beschermd, door contacten gebiedsverboden. Discriminatie van vrouwen en LHBTI+’ers pakken we aan. We gaan de wettelijke verplichtingen uitvoeren die voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul. Daaronder vallen ook geweld, huwelijksdwang, mishandeling en stalking.

8. Vrouwen kunnen rekenen op seksuele en reproductieve rechten en gezondheid

Over dit onderwerp heeft de SP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

Reactie SP op ons Het Gendergelijkheid Stemadvies

 • De SP heeft samen met de PvdA, GroenLinks en 50plus een wetsvoorstel ingediend om de loonkloof te dichten door de bewijslast van gelijke betaling bij werkgevers te leggen in plaats van bij werknemers.
 • Zie ook onze stem bij motie Krol met betrekking tot gezondheid: gewijzigde motie van het lid Krol over het opheffen van de achterstand in gezonde levensverwachting bij vrouwen (t.v.v. 35470-19)
 • Op onderwijs hebben wij een mooi voorstel gedaan bij het wetsvoorstel over aanscherping van de burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs, waardoor scholen kennis over en respect voor aan hun leerlingen moeten bijbrengen over onder andere verschillen in geslacht alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Is ook aangenomen. Zie hier.
  En we hebben ervoor gepleit dat bijvoorbeeld jongens en meisje niet verplicht gescheiden zouden mogen zitten, zoals dat gebeurt bij een school als het Cheider (joods-orthodox).
 • De SP heeft een motie voor het opstellen van een wet waarin een quotum voor vrouwen in de top wordt voorgesteld aan een meerderheid geholpen. Dit heeft de SP gedaan onder voorwaarde dat er niet alleen aandacht komt voor het aandeel van vrouwen in de top van het bedrijfsleven, maar ook voor de emancipatie van vrouwen buiten de top.
 • De SP trekt samen met maatschappelijke organisaties op om genitale verminking, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap en uitbuiting tegen te gaan. Zo hebben we er bijvoorbeeld recent voor gezorgd dat er onderzoek komt naar het beter aanpakken van huwelijkse dwang. Zie hier.
 • Anticonceptie hoort in het basispakket thuis. Financiële overwegingen mogen geen rol spelen bij de keuze voor anticonceptie. Op dit moment zijn met name vrouwen veel geld kwijt aan bijvoorbeeld de pil. Duurdere vormen van anticonceptie, zoals een spiraaltje, zijn onbereikbaar voor wie het geld ervoor niet heeft.

 

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van de SP.

 

Terug naar de homepage

Lees meer over de punten

Loonkloof

Werk-zorg combinatie

Gezondheidszorg

Onderwijs & beeldvorming

Besluitvormende posities

Overheid

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten