Socialistische Partij

Op deze pagina lees je of en hoe de 8 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van de SP.

Terug naar het Stemadvies

1. Het kabinet realiseert een Nationale Strategie Vrouwengezondheid

 • De wachtlijsten in de ouderenzorg, jeugdzorg en transgenderzorg zijn onacceptabel lang en werken we weg.

2. Het kabinet neemt verantwoordelijkheid voor een pakket maatregelen waarmee iedereen gelijke kansen heeft om werk en zorg te combineren

 • Het stelsel van toeslagen maken we overbodig, door alle inkomens te verhogen en door de zorg, het wonen en de kinderopvang voortaan voor alle inkomens betaalbaar te maken.
 • We breiden het ouderschapsverlof uit. De eerste drie maanden worden volledig doorbetaald en ouders krijgen gezamenlijk 12 maanden ouderschapsverlof, te verdelen op de manier waarop zij willen, met gedeeltelijke doorbetaling. 
 • Mantelzorgers mogen geen boete krijgen voor de steun die zij verlenen. Het vervallen van toeslagen mag nooit leiden tot achteruitgang in inkomen.

3. Het kabinet verplicht organisaties om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

 • Gelijke beloning geldt ook voor mannen en vrouwen bij gelijk werk. 
 • We accepteren ook niet dat vrouwen hetzelfde werk doen en daarvoor minder betaald krijgen dan mannen.

4. Het kabinet komt tot een aanpak om duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen

 • De lonen gaan omhoog en zorgverleners krijgen meer invloed om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen. 
 • Docenten krijgen een hoger salaris en de lonen worden landelijk uitbetaald. Daarbij worden over de hele linie de lonen van docenten verhoogd. 
 • We voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw, de zorg of bij bedrijven als Uber. De handhaving hierop wordt flink opgeschroefd. Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door het recht op een goed en betaalbaar pensioen en een betaalbare collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. We stoppen met de uitbuiting van werknemers, door een einde te maken aan alle vormen van onzekere arbeidscontracten, zoals nulurencontracten. Een vast contract moet de norm zijn. 
 • We brengen de menselijke maat terug in de zorg en herstellen het vertrouwen in de zorgverleners. Zij verdienen betere arbeidsomstandigheden en meer zeggenschap over hun eigen werk, waarmee wij ook de hoge uitstroom van het personeel willen stoppen. We dringen het aantal zzp’ers terug en stoppen tijdelijke en/of korte arbeidscontracten. 
 • Het stelsel van toeslagen maken we overbodig, door alle inkomens te verhogen en door de zorg, het wonen en de kinderopvang voortaan voor alle inkomens betaalbaar te maken.

5. Het kabinet zet zich meer in voor de veiligheid van vrouwen

 • Meer aandacht is nodig voor het voorkomen van eerwraak, misbruik en huiselijk geweld. We starten een programma tegen seksisme, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld en vóór de zelfbeschikking van vrouwen. Slachtoffers van bedreiging en stalking moeten beter beschermd worden. We gaan de wettelijke verplichtingen uitvoeren die voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul. Daaronder vallen ook bestrijding van geweld, huwelijksdwang, mishandeling en stalking. Nazorg mag hierbij niet vergeten worden.

6. Het kabinet zorgt voor randvoorwaarden voor een goede seksuele gezondheid

Over dit onderwerp heeft de SP geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

7. Er komt een kabinetsbrede daadkrachtige aanpak op hoe de overheid weeffouten in het systeem voorkomt

 • De arbeidsinspectie krijgt meer mogelijkheden en middelen om discriminatie op de arbeids- markt aan te pakken. We benoemen en veroordelen bedrijven die discrimineren. Zij verliezen subsidies en komen niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachten. 
 • Er zal ingezet worden op het aanpakken van de problemen binnen de politie zoals pestgedrag, racisme, willekeur, seksisme en agressie.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van de SP.

Terug naar het Stemadvies

Lees meer over de punten

Gezondheidszorg

Werk-zorgverdeling

Arbeidsmarkt

Financiële onafhankelijkheid

Veiligheid

Seksuele gezondheid

Rol overheid