Partij voor de Dieren

Op deze pagina lees je of en hoe de 7 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

Terug naar het Stemadvies

1. Het kabinet realiseert een Nationale Strategie Vrouwengezondheid

 • Er komt een Nationale Strategie Vrouwengezondheid met maatregelen die de gezondheid van vrouwen verbeteren. Hierin is zowel aandacht voor gender- en sekseverschillen als voor vrouwspecifieke aandoeningen.
 • Er komt meer aandacht voor diversiteit binnen zorgopleidingen, zorgbehandelingen en bij medicijnontwikkeling. Hierbij valt te denken aan gezondheidsgerelateerde verschillen tussen sociaal-economische status, sekse, gender, cultuur en etniciteit. Een toegankelijke, inclusieve gezondheidszorg op maat wordt het uitgangspunt.
 • Identiteitsgebonden zorgcentra worden ondersteund. Denk hierbij aan ouderenzorginstellingen die rekening houden met LHBTIQA+-personen en mensen met verschillende culturele achtergronden.
 • Daarbij komt extra aandacht voor neurodivergente en LHBTIQA+-jongeren.
 • We investeren in het verkorten van de lange wachtlijsten voor de transgenderzorg, door onder andere huisartsen proactief te informeren over het begeleiden van bijvoorbeeld hormoonbehandelingen. Aansluitend op wereldwijde ontwikkelingen, koppelen we transgender zijn los van de huidige stigmatiserende psychiatrische diagnoses, en gebruiken we in plaats daarvan nieuwere internationale richtlijnen zoals de ICD-11. Het recht tot zelfbeschikking van transgender- en non-binaire personen zetten we centraal.
 • Er komt een wettelijke regulering die medisch niet-noodzakelijke behandelingen van intersekse kinderen zonder hun uitdrukkelijke en goed geïnformeerde toestemming aan banden legt. Zo kunnen intersekse kinderen zélf kiezen wat er met hun lichaam gebeurt

2. Het kabinet neemt verantwoordelijkheid voor een pakket maatregelen waarmee iedereen gelijke kansen heeft om werk en zorg te combineren

 • Kinderopvang wordt gratis voor mensen met een laag inkomen. De arbeidseis, dat beide ouders moeten werken om in aanmerking te komen, wordt afgeschaft.
 • We maken uiteindelijk alle toeslagen overbodig. 
 • De verlofregeling voor ouders verruimen we: de bestaande verlofregeling van negen weken, deels betaald, wordt omgezet in drie maanden volledig betaald. Ouderschapsverlof voor alle ouders wordt mogelijk. Zwangerschapsverlof en partnerverlof worden gelijkgetrokken, dus even lang en 100% betaald.
 • We voeren betaald mantelzorgverlof en betaald rouwverlof in.
 • Mantelzorgers worden (financieel) ondersteund en er komt extra aandacht voor het tegengaan van overbelasting van mantelzorgers.

3. Het kabinet verplicht organisaties om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

 • Werkgevers zorgen voor kolfruimtes en hier komt voldoende toezicht op. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden bestreden.
 • Binnen organisaties is er geen verschil in arbeidsloon tussen personen in vergelijkbare posities. De genderloonkloof wordt gedicht. Voor bedrijven wordt een Wet Gelijke Beloning ingevoerd ter implementatie van de Europese wet Loontransparantie. Hierbij wordt de bewijslast voor ongelijke beloning omgedraaid: de werkgever moet aantonen dat er geen sprake is van loondiscriminatie. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten aantonen dat er bij hen geen sprake is van een loonkloof.

4. Het kabinet komt tot een aanpak om duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen

 • De lonen in het onderwijs, de zorg en andere (semi-)publieke sectoren worden fors verhoogd.
 • Er moet worden geïnvesteerd in leerkrachten en scholen. De Partij voor de Dieren vindt dat er structureel extra geld moet worden vrijgemaakt ten bate van de werkdruk, meer regie voor leraren over hun werk, het creëren van extra ontwikkelingsmogelijkheden, hogere salarissen en kleinere klassen.
 • We investeren in de kwaliteit van de kinderopvang en pakken het tekort aan medewerkers aan, onder andere door het vak van pedagogisch medewerker aantrekkelijker te maken met meer professionele zeggenschap.
 • Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers. We bestrijden schijnzelfstandigheid en het dwingen van medewerkers om zzp’er te worden.
 • We investeren flink in zorgverleners: ruimte voor (bij)scholing en goede arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend. De salarissen gaan omhoog. Zorgmedewerkers krijgen meer te zeggen over de inhoud van hun werk en werkroosters. Zo wordt het ook voor jongeren aantrekkelijker om een baan in de zorg te kiezen én er ook te blijven. 
 • We maken uiteindelijk alle toeslagen overbodig.

5. Het kabinet zet zich meer in voor de veiligheid van vrouwen

 • Het moet voor slachtoffers van huiselijk geweld veel makkelijker worden om melding te maken en te vluchten naar een crisisopvang. Daarvoor moeten er meer noodopvangplekken gerealiseerd worden. Ook huisdieren zijn daar welkom.
 • Bij politie en justitie komt meer aandacht voor vrouwenmoord (femicide). Er worden maatregelen genomen om femicide terug te dringen.

6. Het kabinet zorgt voor randvoorwaarden voor een goede seksuele gezondheid

 • Vergoeding voor anticonceptiemiddelen komt voor alle leeftijden terug in het basispakket.
 • De Partij voor de Dieren hecht grote waarde aan het recht op zelfbeschikking zoals het recht op controle over je eigen leven en lichaam, het recht op houden van wie jij wilt, het recht om te geloven waarin jij wilt en het recht om je te presenteren zoals je wilt. De rol van de overheid is om dat recht te beschermen en te faciliteren. Daarbij hoort investeren in gelijke kansen, gelijke behandeling en toegang tot goede informatievoorziening op basis waarvan mensen hun eigen keuzes kunnen maken.
 • Abortus is geen misdaad, deze medische ingreep wordt uit het Wetboek van Strafrecht gehaald.
 • Er komen verbeterde en geconcretiseerde kerndoelen en eindtermen in het onderwijs rondom seksuele voorlichting, maar ook over het doorbreken van taboes (bijvoorbeeld rond menstruatie), over sekse-, gender-, en seksuele diversiteit, stereotypering, relaties, online seksualiteit en het aangeven van wensen en grenzen.
 • Scholen geven voorlichting over sekse-, gender- en seksuele diversiteit. Vaardigheden om LHBTIQA+- acceptatie te bevorderen worden onderdeel van docentenopleidingen. Initiatieven die het onderwijs LHBTIQA+-vriendelijker maken worden gesteund. Als scholen hierin tekortschieten, treedt de Onderwijsinspectie op.
 • Abortus blijft voor iedereen vergoed binnen de basisdekking van de zorgverzekering.
 • Mensen hebben het recht om te demonstreren, ook tegen abortus. Wanneer bezoekers van abortusklinieken echter worden geïntimideerd, wordt hiertegen opgetreden.

7. Er komt een kabinetsbrede daadkrachtige aanpak op hoe de overheid weeffouten in het systeem voorkomt

 • De inkoopcriteria van de overheid garanderen dat toeleveranciers maatregelen nemen voor het bevorderen van gendergelijkheid, diversiteit en inclusie. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld op dit gebied.
 • Mensenrechtenverdragen zoals het Kinderrechtenverdrag, Vrouwenrechtenverdrag en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap worden strikt nageleefd.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van Partij voor de Dieren.

Terug naar het Stemadvies

Lees meer over de punten

Gezondheidszorg

Werk-zorgverdeling

Arbeidsmarkt

Financiële onafhankelijkheid

Veiligheid

Seksuele gezondheid

Rol overheid