Partij voor de Dieren

Lees hier of en hoe de 8 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren:

1. De loonkloof tussen vrouwen en mannen moet worden gedicht

 • De Partij voor de Dieren wil een samenleving waarin mensen zo veel mogelijk zelf invulling kunnen geven aan hoe ze hun leven inrichten en hun inkomen verdienen. We willen af van de doorgeslagen prestatiedruk die zorgt voor continue stress en gejaagdheid. Gelijk werk betekent voor ons ook gelijke beloning. Sekse, gender en etniciteit mogen niet tot inkomensverschillen leiden.
 • Afkomst, geaardheid, genderidentiteit of huidskleur mag niemand meer belemmeren om een stageplek, baan of woning te vinden.
 • Duidelijke wetgeving en daadkrachtige handhaving gaan ervoor zorgen dat discriminatie op de arbeids- en woningmarkt aangepakt wordt.
 • Om het lerarentekort aan te pakken verlagen we de werkdruk en worden de lerarensalarissen verhoogd.
 • We investeren flink in zorgverleners: ruimte voor (bij)scholing en goede arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend. De salarissen gaan omhoog. Zorgmedewerkers krijgen meer te zeggen over de inhoud van hun werk en werkroosters.

2. Vrouwen en mannen moeten allebei kunnen werken en zorgen

 • De verlofregeling voor ouders wordt verruimd: de bestaande negen weken, deels betaalde, verlofregeling wordt omgezet in drie maanden volledig betaald. Ouderschapsverlof voor beide ouders wordt mogelijk.
 • Zolang er nog geen alternatief is voor de toeslagen, wordt de kinderbijslag afhankelijk gemaakt van het inkomen van de ouders.
 • Kinderopvang wordt gratis voor vier dagen in de week.
 • De sollicitatieplicht voor 60-plussers wordt afgeschaft en daarvoor in de plaats kan er vrijwilligerswerk, kinderopvang of mantelzorg worden verricht.
 • Mantelzorgers worden (financieel) ondersteund en er komt extra aandacht voor het tegengaan van overbelasting van mantelzorgers. Bij de toegang en evaluatie van de zorg wordt meer rekening met mantelzorgers gehouden
 • Gratis kinderopvang tot 4 jaar voor vier dagen in de week wordt onderdeel van het door de overheid aangeboden basisonderwijs.
 • Onderzocht wordt hoe mensen door het verrichten van maatschappelijk zinvol geachte activiteiten een ‘sociaal kapitaal’ kunnen opbouwen, dat ingezet kan worden voor het bekostigen van basisbehoeften als eten en woonruimte.

3. Vrouwen moeten kunnen rekenen op gezondheidszorg op maat

 • Er komt meer aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in de medische opleidingen, de zorgbehandelingen en bij medicijnontwikkeling. Vrouwen kunnen voortaan, net als mannen, rekenen op gezondheidszorg op maat.
 • Er komt meer aandacht voor diversiteit binnen zorgopleidingen, zorgbehandelingen en bij medicijnontwikkeling. Hierbij valt te denken aan gezondheidsgerelateerde verschillen tussen sociaal-economische status, sekse, gender, cultuur en etniciteit. Een toegankelijke, inclusieve gezondheidszorg op maat wordt het uitgangspunt.

4. Onderwijs en beeldvorming moeten voor meisjes en jongens tot gelijke kansen leiden

 • In de lerarenopleiding wordt standaard aandacht besteed aan discriminatie bestrijden en kansengelijkheid.
 • Scholen geven voorlichting over sekse-, gender- en seksuele diversiteit (vanaf nu
  “LHBTIQA+”). Vaardigheden om LHBTIQA+-acceptatie te bevorderen worden onderdeel van docentenopleidingen. Initiatieven die het onderwijs LHBTIQA+-vriendelijker maken worden gesteund. Als scholen hierin tekortschieten treedt de onderwijsinspectie op.
 • Samenstellers van leermethoden zorgen bij ieder vak voor een representatieve weerspiegeling van de samenleving in hun lesmateriaal. Er worden hierover afspraken gemaakt met uitgeverijen. Diversiteit en inclusie zijn hierbij een aandachtspunt.

5. Evenveel vrouwen als mannen moeten besluitvormende posities kunnen bekleden

Over dit onderwerp heeft de Partij voor de Dieren geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

6. De overheid neemt een leidende rol op het gebied van gendergelijkheid

 • Het ambtenarenapparaat wordt een evenwichtige afspiegeling van de samenstelling van de bevolking.

7. Gendergerelateerd geweld moet voorkomen en bestreden worden

 • Het moet voor slachtoffers van huiselijk geweld veel makkelijker worden om melding te maken en te vluchten naar een crisisopvang. Daarvoor moeten er meer noodopvangplekken gerealiseerd worden. Ook huisdieren zijn daar welkom, of kunnen kosteloos en laagdrempelig ergens anders opgevangen worden via het netwerk van de crisisopvang. Bij de politie, jeugdzorg, scholen en sociale wijkteams wordt extra aandacht besteed aan het herkennen van huiselijk geweld, zodat dit eerder gesignaleerd wordt.
 • Bij politie en justitie komt meer aandacht voor vrouwenmoord (femicide). Er worden maatregelen getroffen om femicide terug te dringen.

8. Vrouwen kunnen rekenen op seksuele en reproductieve rechten en gezondheid

 • Vergoeding voor anticonceptiemiddelen komt voor alle leeftijden terug in het basispakket. 

Reactie Partij voor de Dieren op Het Gendergelijkheid Stemadvies

 • Er zijn verschillende oorzaken voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Eén daarvan is dat er veel vrouwen in de zorg en in het onderwijs werken, sectoren waar de salarissen lager liggen. De Partij voor de Dieren heeft een grote agenda ontwikkeld voor deze sectoren. We willen flink investeren in zorgverleners: de salarissen gaan omhoog en ruimte voor bijscholing en goede arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend. Het lerarentekort moet worden aangepakt en de beloningen in het primair onderwijs worden gelijkgetrokken met die in het voortgezet onderwijs. Een andere oorzaak is dat vrouwen in het verloop van hun carrière inkomen verliezen, omdat ze kinderen krijgen en kind/werkcombinaties beter geregeld zouden kunnen worden in NL. De verlofregelingen beter invullen is een manier om de loonkloof te dichten. Daarom zet de Partij voor de Dieren in op een ruimere verlofregeling voor ouders. De bestaande negen weken deels betaald, wordt omgezet in drie maanden volledig betaald. Tot slot moet de oplossing niet gezocht worden in méér werken. Meer vrouwen in de top is top, maar de meeste mensen werken sowieso niet in de top. Een basisinkomen bevrijdt iedereen – man of vrouw.
 • De voorstellen van de Partij voor de Dieren voor radicaal meer structurele investeringen in het onderwijs komen ten goede aan alle leerlingen. Kleinere klassen, minder werkdruk voor leraren, meer inspraak voor leerlingen op het lesprogramma en het inruilen van de toetscultuur voor een focus op individuele ontplooiing.
 • De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er in overheid en bedrijfsleven meer aandacht komt voor gelijkwaardige genderrepresentatie. Binnen onze eigen organisatie is vrouwelijk leiderschap al sinds onze oprichting vanzelfsprekend: onze kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt aangevoerd door 3 vrouwen. Helaas geldt hetzelfde nog niet voor besluitvormende posities in de overheid en andere sectoren. Daarom heeft de PvdD-fractie steun verleend aan de voorstellen uit het SER-advies voor het vergroten van diversiteit in de top, onder andere door het invoeren van een bindend quotum voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Bron.
 • De Partij voor de Dieren vindt dat kabinetsbeleid altijd getest moet worden op negatieve gevolgen voor kwetsbare groepen, toekomstige generaties en het welzijn van mensen elders. De PvdD verzet zich in de Kamer tegen het handels- en investeringsbeleid van het kabinet dat de positie van vrouwen en meisjes overal ter wereld verzwakt. In het afgelopen jaar heeft de Partij voor de Dieren een aangenomen motie ingediend om gendergelijkheid en vrouwenrechten sterker te borgen in het door het kabinet op te stellen beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld, het tekort aan noodopvangplekken en de toename van femicide. De coronacrisis legt de kwetsbare positie van slachtoffers van geweld binnen de huiselijke sfeer pijnlijk bloot. Tijdens debatten over de coronamaatregelen vraagt de Partij voor de Dieren-fractie daarom aandacht voor de effecten van verregaande maatregelen op onder andere het toenemen van mishandeling en huiselijk geweld.
 • De Partij voor de Dieren zet zich in voor de versterking van seksuele en reproductieve rechten voor vrouwen in Nederland en elders op de wereld. In de Tweede Kamer hebben we meerdere voorstellen gesteund om anticonceptie weer beschikbaar te maken in het basispakket. Ook vinden wij dat het vergroten van de keuzevrijheid van vrouwen en meisjes meer aandacht moet krijgen in ons buitenlandbeleid. Om dit te bereiken pleit de Partij voor de Dieren al jaren voor een verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking naar minstens 1%. Het bevorderen van de positie van vrouwen moet hierbinnen prioriteit krijgen, onder andere door het toegankelijk maken van onderwijs en anticonceptie. Zij krijgen meer grip op hun eigen leven al ze meer perspectieven en keuzevrijheid hebben. Bron 1, bron 2, bron 3.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

 

Terug naar de homepage

Lees meer over de punten

Loonkloof

Werk-zorg combinatie

Gezondheidszorg

Onderwijs & beeldvorming

Besluitvormende posities

Overheid

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten