DENK

Op deze pagina lees je of en hoe de 7 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van DENK.

Terug naar het Stemadvies

1. Het kabinet realiseert een Nationale Strategie Vrouwengezondheid

 • Wij willen meer onderzoek naar gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen als het gaat om geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, afkomst en inkomensklasse. We zorgen hierdoor voor meer kennis over wat de gevolgen zijn van het gebrek aan cultuursensitieve zorg.

2. Het kabinet neemt verantwoordelijkheid voor een pakket maatregelen waarmee iedereen gelijke kansen heeft om werk en zorg te combineren

 • Kinderopvang speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen en de balans tussen werk en privé voor ouders. 
 • DENK wil gratis kinderopvang voor gezinnen met lage- en middeninkomens. We geloven dat elk kind recht heeft op kwalitatieve kinderopvang, ongeacht de financiële situatie van hun ouders.
 • Wij willen extra inzet op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van kinderopvang. Alle kinderen hebben recht op een zorgzame, educatieve en stimulerende omgeving.
 • De kinderopvangtoeslag wordt vervangen door gratis kinderopvang.

3. Het kabinet verplicht organisaties om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

 • Discriminerende bedrijven worden publiekelijk aan de schandpaal genageld en krijgen geen overheidsopdrachten meer.
 • We stellen een Fonds Gelijke Kansen in. Organisaties en bedrijven die herhaaldelijk of meermaals hebben gediscrimineerd dragen bij aan het Fonds Gelijke Kansen.
 • Bij DENK tolereren we geen arbeidsmarktdiscriminatie.
 • We voeren een vergunningsplicht in voor uitzendbureaus. Discriminatie leidt tot verlies van de vergunning.
 • Iedere werkgever moet kunnen aantonen beleid te hebben te tegen discriminatie.
 • Binnen alle geledingen van de overheid wordt diversiteit wettelijk afgedwongen. Daarnaast gaat dit ook gelden voor de top van het bedrijfsleven.

4. Het kabinet komt tot een aanpak om duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen

 • DENK wil het lerarentekort tegengaan door betere arbeidsvoorwaarden aan te bieden voor docenten in het algemeen en in het bijzonder voor die leraren die werkzaam zijn in kwetsbare gebieden.
 • Salarisverhoging voor leraren in het speciaal onderwijs. Docenten binnen het speciaal onderwijs verdienen in vergelijking met hun collega’s in het reguliere onderwijs veel minder.
 • We willen meer zekerheid voor ZZP’ers door een betaalbare en collectieve verzekering voor arbeidsongeschiktheid en ziekte in te voeren. Deze wordt verplicht en slechts onder strenge omstandigheden is er een opt-out mogelijk.
 • We willen meer waardering voor de professional. Daarom moeten zorgverleners beter beloond worden.

5. Het kabinet zet zich meer in voor de veiligheid van vrouwen

 • DENK zal er altijd voor strijden om Nederland een land te maken van ons allemaal. Daarmee doen we recht aan de belofte van de Grondwet om iedereen een gelijkwaardige behandeling te geven.

6. Het kabinet zorgt voor randvoorwaarden voor een goede seksuele gezondheid

Over dit onderwerp heeft DENK geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

7. Er komt een kabinetsbrede daadkrachtige aanpak op hoe de overheid weeffouten in het systeem voorkomt

 • Zero-tolerance als het gaat om institutioneel racisme binnen de overheid. Iedere medewerker bij de overheid die discrimineert, in welke vorm dan ook, wordt ontslagen. De straffen voor beroepsmatige discriminatie worden substantieel verhoogd. Iedere ambtenaar volgt verplicht inclusie- en diversiteitstrainingen.
 • De Algemene wet gelijke behandeling gaat ook gelden voor de overheid. Deze wet geldt momenteel alleen voor burgers. De Toeslagenmisdaad heeft laten zien dat óók de overheid zich ernstig schuldig maakt aan discriminatie. Het is nu niet mogelijk om de overheid te bestraffen op grond van de Algemene wet gelijke behandeling. Met deze wetswijziging wordt dat mogelijk gemaakt.
 • We keren de bewijslast om. Mensen zijn vaak onmachtig tegen een grote en discriminerende overheid. Wij keren daarom de bewijslast om. Indien er concrete aanwijzingen zijn van discriminatie, dient de overheid te bewijzen dat er géén sprake is van discriminatie. Wij laten ons hierbij inspireren door de Britse Equality Act.
 • Diversiteitsquota. Binnen alle geledingen van de overheid wordt diversiteit wettelijk afgedwongen. Daarnaast gaat dit ook gelden voor de top van het bedrijfsleven.
 • We voeren een Minister voor Kansengelijkheid in. Deze minister moet er op alle vlakken voor zorgen dat we gecoördineerd werken aan gelijke kansen.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van DENK.

Terug naar het Stemadvies

Lees meer over de punten

Gezondheidszorg

Werk-zorgverdeling

Arbeidsmarkt

Financiële onafhankelijkheid

Veiligheid

Seksuele gezondheid

Rol overheid