ChristenUnie

Op deze pagina lees je of en hoe de 7 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Terug naar het Stemadvies

1. Het kabinet realiseert een Nationale Strategie Vrouwengezondheid

 • Zorg voor vrouwen. Er is meer aandacht nodig voor medische behandelingen gericht op vrouwen, geënt op de werking van het vrouwelijk lichaam. Het mag niet voorkomen dat symptomen bij vrouwen niet herkend worden.

2. Het kabinet neemt verantwoordelijkheid voor een pakket maatregelen waarmee iedereen gelijke kansen heeft om werk en zorg te combineren

 • Het kinderopvangstelsel moet worden herzien. Het huidige systeem met kinderopvangtoeslag zorgt voor veel problemen en onwenselijk hoge terugvorderingen. Wij willen dat ouders zelf kunnen kiezen hoe zij arbeid en zorg combineren in het huishouden. Daarvoor is een eerlijk belastingstelsel en kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang noodzakelijk. Er is veel geld beschikbaar om het stelsel van kinderopvang te hervormen en het voor werkende ouders goedkoper te maken. Gezien de uitvoeringdiscussies en personeelstekorten in de sector is het nog zoeken naar de manier die daadwerkelijk voor alle ouders eerlijk uitpakt. Bij de verdere uitwerking staan voor de ChristenUnie dan ook een aantal uitgangspunten centraal. De keuzevrijheid van ouders staat voorop. We voeren de hervorming zo door dat de kinderopvang een goede voorziening wordt voor alle kinderen. Samen spelen en leren op de kinderopvang heeft (bewezen) positieve effecten voor met name kinderen tussen 2 en 4 jaar. Het stelsel zou zo vormgegeven kunnen worden dat (als eerste stap) de kinderopvang juist voor deze groep voor twee dagen een algemeen toegankelijke voorziening wordt. 
 • Een winstoogmerk is gezien de grote maatschappelijke functie van kinderopvang en financiering met veel gemeenschapsgeld niet gepast. Alle kinderopvangorganisaties worden daarom non-profit. Dit betekent ook een einde van private equity partijen (externe investeringsmaatschappijen met winstoogmerk) in de kinderopvang. 
 • Het ouderschapsverlof wordt uitgebreid. Dit verlof kan worden gebruikt om meer tijd te hebben voor kinderen tot en met 12 jaar. De uitkering bedraagt tenminste het minimumloon. 
 • Er komt een nieuw stelsel voor verlof, waardoor mensen zich kunnen inzetten voor elkaar en de samenleving. 
 • Mantelzorg wordt voortaan gezien als een normale vorm van zorg. In een nieuw mantelzorgzorgakkoord bieden werkgevers en werknemers ruimte voor mantelzorg. De overheid pakt beperkende wet- en regelgeving aan zodat er een samenhangende aanpak ontstaat. 
 • In lijn met het advies van de SER wordt toegewerkt naar één maatschappelijke verlofregeling. Tot die tijd zetten we in op verruiming en verhoging van het gebruik van bestaande verlofregelingen. 
 • Er komt een langduriger betaald mantelzorgverlof. Mantelzorgers kunnen twee maanden mantelzorgverlof (verspreid) opnemen. De maximale uitkering is 70% van het loon, vergoed door het Rijk. Werkgevers worden gestimuleerd om dit percentage aan te vullen. 
 • Mantelzorgers krijgen een volwaardige plek in de zorg. Uit onderzoek en ervaring in de kinder- en IC-zorg is gebleken dat actieve inzet van familie bij de zorg van naasten een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. Mantelzorgers krijgen de mogelijkheid om toegerust te worden voor hun verantwoordelijkheden. 
 • De individuele ondersteuning van mantelzorgers wordt verstevigd. In elke gemeente is of komt een steunpunt Mantelzorg dat mantelzorgers op weg helpt bij geldzaken, vervangende zorg, wonen, werk, wet- en regelgeving of doorverwijst naar de landelijke Mantelzorglijn.
 • Verbeter de respijtzorg. Eenvoudig beschikbare respijtzorg op maat is belangrijk om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Gemeenten en zorgaanbieders investeren in een verbetering van de verschillende vormen van respijtzorg (zoals dagbesteding of logeerzorg) zodat die op maat en eenvoudig beschikbaar zijn.

3. Het kabinet verplicht organisaties om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

 • Geen discriminatie op de arbeidsmarkt. Alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt, van naam, postcode, geslacht, tot zwangerschap, zijn onacceptabel en worden bestreden.

4. Het kabinet komt tot een aanpak om duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen

 • Om het beroep van leraar aantrekkelijk te maken dient een brede aanpak te worden gevolgd. Naast een goede beloning en vermindering van de werkdruk, gaat het om loopbaanperspectieven, regie en verantwoordelijkheid voor het onderwijs en een ervaren professionele ruimte.
 • De afspraken die gemaakt zijn in de Werkagenda bij het Onderwijsakkoord (2022) over de beloning van leraren worden uitgevoerd. 
 • Het aantal zzp’ers in de (langdurige) zorg dringen we terug omdat dit negatief uitpakt op de (kwaliteit) van zorgverlening. 
 • De verschillen tussen zelfstandigen en werknemers in loondienst worden verkleind. Er komt een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. We zien te veel zzp’ers die ondernemer lijken, maar schijnzelfstandige zijn (al dan niet gedwongen). 
 • Om het stelsel eerlijker en eenvoudiger te krijgen willen we zo snel mogelijk af van het toeslagenstelsel. Tot die tijd beperken we de terugvorderingen. De belastinghervorming start met het afschaffen van de toeslagen. De toeslagen vervangen we door een uitkeerbare op het huishouden gebaseerde belastingkorting. 
 • We willen dat er nooit meer een situatie als het kinderopvangtoeslagenschandaal kan ontstaan. Bovendien willen we dat er een einde komt aan de vele ouderen en gezinnen die vergeten om toeslagen aan te vragen, terwijl ze er wel recht op hebben. En aan de vele terugvorderingen door de Belastingdienst, één of enkele jaren later, waardoor mensen in de problemen kunnen komen. We zetten ons in om de komende periode de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget, de kinderbijslag en de zorgtoeslag te schrappen.

5. Het kabinet zet zich meer in voor de veiligheid van vrouwen

 • Een goede aanpak huiselijk geweld. Jaarlijks zijn zo’n 200.000 volwassenen en kinderen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld; de meest omvangrijke vorm van geweld in Nederland. Vrouwen zijn ruim vijf keer vaker dan mannen slachtoffer van structureel geweld door een partner of ex-partner. Om dat te keren, willen wij laagdrempelige plekken om geweld te melden, bescherming voor slachtoffers, gezinsgerichte ondersteuning en voldoende passende, bereikbare opvangplaatsen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Ook willen we dat politie en wijkteams investeren in kennis en samenwerking.
 • (Vrouwelijke) politici, journalisten en schrijvers worden steeds vaker blootgesteld aan (online) geweld en intimidatie. Het wordt gebruikt als politiek wapen om mensen de mond te snoeren. De stabiliteit en goed bestuur worden zo ondermijnd. We beschermen (vrouwelijke) politici, journalisten, schrijvers en mensenrechtenverdedigers en treden in Europa stevig op tegen intimidatie, maar ook tegen het bagatelliseren ervan door maatschappelijke groeperingen of politieke partijen.

6. Het kabinet zorgt voor randvoorwaarden voor een goede seksuele gezondheid

 • Alle vormen van anticonceptie die bijdragen aan een afname van het aantal ongewenste zwangerschappen en abortussen worden opgenomen in het basispakket. Dit is één van de meest effectieve maatregelen om het aantal abortussen omlaag te brengen en ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

7. Er komt een kabinetsbrede daadkrachtige aanpak op hoe de overheid weeffouten in het systeem voorkomt

Over dit onderwerp heeft de ChristenUnie geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Terug naar het Stemadvies

Lees meer over de punten

Gezondheidszorg

Werk-zorgverdeling

Arbeidsmarkt

Financiële onafhankelijkheid

Veiligheid

Seksuele gezondheid

Rol overheid